Ogłoszenie o konkursie ofert

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji lekarskich w projekcie pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”.

Szczegółowe Warunki Konkursu  (SWK) można uzyskać:

  1. na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii www.onkologia.szczecin.pl.
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Oferty należy składać w terminie do 25 maja 2022 r. do godz. 12.00 w sekretariacie dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii” ul. Strzałowska 22,  71-730 Szczecin Specjalistyczne konsultacje lekarskie dla pacjentów onkologicznych.

Wzór oferty określa załącznik do SWK.

Otwarcie ofert nastąpi 25 maja 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (budynek administracji, pok.1.01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w terminie do 26 maja 2022 r.  na tablicy ogłoszeń (budynek administracji, parter) i na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie dyrektora w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

D Y R E K T O R

Adrian Sikorski

Bookmark the permalink.