Ułatwienia dostępu

Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie)

logo UE

 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii informuje o podpisaniu Decyzji
i przystąpieniu do realizacji projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa,

Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna,

Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie).

 

Całkowita wartość projektu zgodnie z decyzją nr RPZP.09.10.00-32-002/18-00, zawartą
w dniu 21 listopada 2018 roku – 47 318 365,49 zł zł, w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -34 353 392,91 zł 85,00%;

Budżet Państwa – 3 130 916,84 zł zł 10,00%;

Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę Województwo Zachodniopomorskie (WZP) –
2 005 213,90 zł 2,50%;

Środki własne Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, będących partnerami w realizacji projektu – 7 828 841,84 zł.

 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii:

Wydatki kwalifikowalne – 4 942 822,26 zł,

Dofinansowanie (EFRR+BP) – 4 695 681,14 zł 95,00%,

Dofinansowanie z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego – 2 47 141,12 zł 2,5%,

Wkład własny ZCO – 1 007 880,55 zł 2,5%.

 

 

Partnerzy projektu:


W bezpośredniej realizacji projektu planuje się udział jednostek, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Inne podmioty ochrony zdrowia m.in. szpitale powiatowe, szpitale kliniczne lub niepubliczne jednostki ochrony zdrowia, będą mogły korzystać z rezultatów projektu, w szczególności z e-usług oraz gromadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) na poziomie regionalnym.


Projekt realizowany będzie przez jednostki związane Umową o Partnerstwie:

 

 1. Województwo Zachodniopomorskie –  Lider, oraz podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – partnerzy projektu:
 2. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,
 3. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
 4. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”
  w Szczecinie”,
 5. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia
  i Profilaktyki,
 7. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
 8. Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika,
 9. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
 10. Regionalny Szpital w Kołobrzegu,
 11. SP ZOZ Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  w Stanominie,
 12. Szpital Uzdrowiskowy “Willa Fortuna”- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu,
 13. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ “Leśna Ustroń” w Tucznie,
 14. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie.Cel projektu: Celem projektu jest realizacja niezbędnych działań w podmiotach leczniczych umożliwiających wdrożenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów i personelu medycznego oraz ich integracja z systemami centralnymi e-zdrowia.

 

 

Informacji  o Projekcie udziela:


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zdrowia
Biuro ds. e-Zdrowia

ul. Starzyńskiego 3-4,

70-506 Szczecin

e-mail: wkret@wzp.pl, tel. 91 44 16 211,

e-mail: kpodgorny@wzp.pl, tel. 91 44 16 242,

e- mail: rsobczak@wzp.pl tel. 91 44 16 217,

www.wz.wzp.pl
www.rpo.wzp.pl
 


image014