Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Jak dojechać do ZCO

Najlepszy dojazd spod Dworca Szczecin Główny do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zapewnia autobus linii 75, tramwaj linii 6 i autobusem 58 lub 59.

 • Tymczasowy przystanek autobusu linii 75 zlokalizowany jest w ciągu ul. Kolumba – na jezdni wzdłuż Odry. Do przystanku należy dojść przez teren budowy – jest wydzielona specjalna trasa piesza. Dojście do przystanku możliwe jest schodami przy pomniku kolejarza -zwrotniczego. Z tego przystanku autobus linii 75 rozpoczyna kurs w kierunku Krzekowa i Osiedla Zawadzkiego.

  Autobusem linii 75 należy dojechać do przystanku „Wyszyńskiego” gdzie następnie trzeba przesiąść się do tramwaju linii 6. Autobus zatrzymuje się na torowisku. Aby dojść do przystanku tramwajowego należy przejść tylko przez torowisko.

  Dalszą podróż należy kontynuować tramwajem linii 6 jadącym w kierunku przystanku „Gocław” do przystanku „Zajezdnia Golęcin”. To najdogodniejsze miejsce przesiadki do autobusu linii 58 lub 59. Autobus odjeżdża z tego samego przystanku co tramwaj.

  Autobusy linii 58 i 59 kursują naprzemiennie.

  Autobus linii 58 dojeżdża pod samą bramę szpitala przy ul. Strzałowskiej – należy wysiąść na przystanku „Golęcino Szpital”.

  Przystanek autobusu linii 59 znajduje się w rejonie skrzyżowania ul. Pokoju i Strzałowskiej (należy wysiąść na przystanku o nazwie „Grochowa”). Zlokalizowany jest ok. 300 m. od wejścia do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Mapa ZCO i dojazd do parkingów

mapa

Regulamin Parkingu

 • I. ZASADY OGÓLNE

  1. Teren ZCO jest strefą ruchu na której obowiązują: pierwszeństwo pieszych przed kierującymi pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h i parkowanie tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.
  2. Naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym, w tym zasad obowiązujących kierujących pojazdami w strefie ruchu, podlegają sankcjom w postaci:
   • powiadomienia Straży Miejskiej i Policji;
   • odholowania pojazdu;
   • zmiany zasad rozliczania opłaty za parkowanie na mniej korzystne,

  W/w sankcje dotyczą, w szczególności parkowania poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, w tym zastawiania dojazdu do obiektów szpitalnych, blokowania dróg pożarowych, dojazdu do zbiornika tlenu medycznego, dewastacji zieleni i chodników, itp. zachowań.

  1. Na terenie szpitala są trzy parkingi: płatny, bezpłatny, oraz parking przy budynku administracyjnym. Rzut terenu szpitala z zaznaczeniem miejsc parkingowych płatnych i bezpłatnych zawiera odrębny załącznik do zarządzenia.
  2. Wszystkie parkingi na terenie szpitala są niestrzeżone.
  3. Zaleca się ograniczenie przebywania na parkingu płatnym do niezbędnego minimum i przejechanie na parking bezpłatny po wysadzeniu pasażera/pasażerów, w czasie 30 minut wolnych od opłaty.
  4. Pacjenci, którzy będą hospitalizowani proszeni są o parkowanie na parkingu bezpłatnym. Pozwoli to na uniknięcie opłat za wielodniowe korzystanie z parkingu. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy, w trakcie wypisu ze szpitala, przedłożyć bilet do walidacji pracownikowi sekretariatu oddziału.
  5. Kierujący pojazdami wjeżdżającymi na teren szpitala służbowo (karetkami, pojazdami dostawczymi, kurierskimi, śmieciarkami itp.) wjeżdżają nieodpłatnie. W razie pobytu pojazdu, nie ujętego w bazie danych ZCO, przekraczającego 30 minut należy przedłożyć bilet wjazdowy upoważnionemu pracownikowi szpitala celem walidacji (likwidacji obowiązku wniesienia opłaty).
  6. Zasady parkowania pracowników, szpitala będą uregulowane odrębnym zarządzeniem.

  II. PARKING PŁATNY

  1. Parking jest przeznaczony dla pacjentów, osób towarzyszących pacjentom i innych osób uprawnionych.
  2. Wjazd jest możliwy bramą główną z ulicy Strzałowskiej, oraz bramą pomocniczą od strony ulicy Rolnej – skręt w lewo bezpośrednio za budynkiem Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.
  3. W czasie wjazdu należy bezwzględnie stosować się do znaków i sygnalizacji świetlnej, w szczególności należy przestrzegać znaku „stop”, oraz obowiązku zatrzymania się przed sygnalizatorem świecącym czerwonym światłem.
  4. Zabroniona jest jazda bezpośrednio za poprzedzającym pojazdem bez oczekiwania na opuszczenie za nim szlabanu.
  5. Z uwagi na wyposażenie wjazdów w pętle indukcyjne zabroniony jest wjazd pojazdów z przyczepą.
  6. Przed wjazdem należy zatrzymać pojazd i pobrać bilet parkingowy z terminala. Pobranie biletu umożliwi wjazd sygnalizowany zmianą świateł sygnalizacyjnych z czerwonych na zielone.
  7. Pobyt podlega opłacie w wysokości 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu, w przypadku wjazdu na czas dłuższy od 30 minut.
  8. Jednorazowy pobyt pojazdu przekraczający 5 godzin w ciągu jednej doby podlega opłacie dziennej w kwocie 15 zł.
  9. Szpital nie gwarantuje wolnych miejsc parkingowych wszystkich osobom wjeżdżającym. W przypadku braku wolnego miejsca należy przejechać na parking bezpłatny, lub opuścić teren szpitala w ciągu 30 minut od chwili wjazdu.
  10. Opuszczający parking płatny po upływie 30 minut reguluje należną opłatę:
   • w terminalu wyjazdowym bezgotówkowo wyłącznie w sposób zbliżeniowy bez możliwości potwierdzenia płatności nr PIN, oraz bez możliwości wydruku paragonu, lub
   • w kasie parkingowej, gotówką, lub bezgotówkowo (zbliżeniowo, albo stykowo, także z potwierdzeniem płatności numerem PIN).
  11. System parkingowy rozpoznaje pojazd po jego numerze rejestracyjnym, który zostaje wydrukowany na bilecie parkingowym.
  12. Opuszczający parking płatny w ciągu 30 minut od chwili wjazdu, w razie nie podniesienia się szlabanu po rozpoznaniu numeru rejestracyjnego, wkłada bilet parkingowy do terminala zlokalizowanego przed szlabanem wyjazdowym.
  13. Jeżeli wystąpią problemy z płatnością w kasie automatycznej należy skontaktować się głosowo z portierem (brama wjazdowa przy ulicy Strzałowskiej). W tym celu należy nacisnąć jeden z przycisków oznaczonych symbolem słuchawki telefonicznej.
  14. W razie problemów z wyjazdem, należy skontaktować się osobiście z portierem przy ulicy Strzałowskiej.
  15. Portiernia przy ulicy Strzałowskiej ma także możliwość awaryjnego przyjęcia opłaty gotówkowej na podstawie biletu parkingowego, lub podanego numeru rejestracyjnego pojazdu.
  16. W przypadku zagubienia biletu parkingowego należy wnieść opłatę w kasie parkingowej lub u portiera przy ul Strzałowskiej, podając uprzednio numer rejestracyjny pojazdu. W przypadku braku identyfikacji numeru pojazdu lub samego faktu wjazdu w systemie parkingowym należy uiścić opłatę specjalną w wysokości 30 zł.
  17. Czas na wyjazd po wniesieniu opłaty w kasie automatycznej lub u portiera wynosi 15 minut.

  III. PARKING BEZPŁATNY

  1. Parking jest przeznaczony dla pracowników szpitala oraz pozostałych osób wjeżdżających bramą pomocniczą od strony ulicy Rolnej, a także dla osób przejeżdżających z parkingu płatnego.
  2. Wjazd samochodów osobowych jest wolny od opłat i nie wymaga pobierania biletu parkingowego.
  3. Możliwy jest powrót do strefy parkingów płatnych celem odbioru pacjenta w ciągu kolejnych 30 minut wolnych od opłaty lub wyjazd na zewnątrz w kierunku ulicy Rolnej.
  4. Wjazd na parking bezpłatny (a także wyjazd) z zewnątrz, od strony ulicy Rolnej, jest możliwy od godziny 600 do 2000 (w czasie trwania stanu pandemii brama od strony ulicy Rolnej będzie zamykana o 1800). Przejazd pomiędzy parkingami płatnymi i bezpłatnymi jest możliwy całodobowo.

  IV. PARKING PRZY BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM

  1. Parking zlokalizowany przy budynku administracyjnym jest przeznaczony wyłącznie dla uprawnionych pracowników ZCO, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, oraz innych urzędów i organów kontrolnych wykonujących na terenie ZCO czynności służbowe, oraz gości.
  2. Wjazd jest możliwy jedynie po uprzednim ujęciu numeru rejestracyjnego w bazie danych systemu parkingowego.
  3. Kontrolerzy i goście są zwolnieni z opłat za parkowanie.
  4. Zalecane jest uprzednie poinformowanie szpitala (sekretariat tel. 91 42 51 409) o zamiarze wjechania kontrolera lub gościa na teren szpitala, ze wskazaniem numeru rejestracyjnego samochodu, oraz planowanego terminu, w którym gość będzie wjeżdżał na teren ZCO. Informacja taka powinna być udzielona najpóźniej w przeddzień zamierzonego wjazdu.
  5. Po weryfikacji informacji, numer rejestracyjny zostanie ujęty w bazie danych systemu parkingowego, a wjazd na wydzielony parking nie będzie wymagał pobrania biletu parkingowego.
  6. W pozostałych przypadkach kontroler/gość wjeżdża na parking płatny pobierając bilet, który następnie przedkłada w ZCO celem walidacji (likwidacji opłaty).
  7. Osoba wjeżdżająca ma obowiązek zatrzymania pojazdu przed szlabanem. Wjazd następuje po rozpoznaniu numeru rejestracyjnego samochodu i automatycznym otwarciu szlabanu przez system parkingowy.
  8. Wyjazd następuje także po rozpoznaniu numeru rejestracyjnego. Osoba wyjeżdżająca ma obowiązek zachowywać gotowość zahamowania pojazdu jadącego w kierunku szlabanu, na wypadek gdyby szlaban się nie otworzył. Jest szczególnie istotne z uwagi na znaczny spadek terenu w kierunku szlabanu wyjazdowego.
  9. Nie ma możliwości wjazdu pojazdów nieuprawnionych, pobierania biletów i regulowania płatności za wjazd.

  V. POJAZDY SANITARNE, DOSTWCY, FIRMY USŁUGOWE, KURIERZY

  1. Parkowanie nie podlega opłatom.
  2. ZCO umożliwia wskazanie, w każdej zawieranej umowie gospodarczej, numerów rejestracyjnych pojazdów użytkowanych w trakcie jej realizacji. Wskazane pojazdy zostają zamieszczone w bazie danych systemu parkingowego, a ich wjazd i wyjazd następuje na podstawie odczytu tablic i nie wymaga pobrania biletu parkingowego.
  3. Kierujący pojazdami nie ujętymi w bazie danych pobierają bilet w terminalu płatniczym.
  4. Wyjazd na podstawie biletu przed upływem 30 minut nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych czynności zwalniających od opłat.
  5. Wyjazd na podstawie biletu po upływie dłuższego czasu, wymaga uprzedniego przedłożenia biletu parkingowego celem jego walidacji. Bilet należy przedłożyć pracownikowi szpitala, z którym kierowca ma kontakt w czasie wykonywania dostawy lub usługi. W razie braku takiej osoby należy nawiązać kontakt z pracownikiem Działu Administracyjno Gospodarczego (budynek administracyjny pok. 0.12 tel. 91 42 51 430), a po godzinie 14.35 w dni powszednie oraz w dniach wolnych od pracy, z portierem przy ulicy Strzałowskiej.
  6. Walidacja jest ważna przez jedną godzinę.
  7. Wjazd dostaw do budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (Apteka, Zakład Patomorfologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej) oraz śmieciarek ma miejsce bramami przyległymi do w/w budynku, z pominięciem systemu parkingowego.

  VI. INWALIDZI

  1. Inwalidzi posiadający kartę parkingową zwalniającą od opłat w miejskich strefach płatnego parkowania parkują także nieodpłatnie na terenie ZCO.
  2. Fakt posiadania karty należy zgłosić administracji szpitala – Dział Administracyjno-Gospodarczy (budynek administracyjny pok. 0.12 tel. 91 42 51 430), a po godzinie 1435 w dni powszednie, oraz w dniach wolnych od pracy, portierowi przy ulicy Strzałowskiej.
  3. Szpital wydzielił miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, lecz nie gwarantuje ich dla wszystkich osób uprawnionych. Jeżeli jest to możliwe, w razie braku wolnego miejsca dla  niepełnosprawnych, należy skorzystać ze zwykłego miejsca parkingowego.

  Szczecin, dnia 12 lutego 2021r.