Ułatwienia dostępu

Klauzule RODO

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22),

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – mail:iod@onkologia.szczecin.pl.

3) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być niemożność podjęcia przez Administratora działań polegających na świadczeniu usług zdrowotnych.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. świadczenia usług zdrowotnych, w szczególności: profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.);
b. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. c RODO;
c. nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) Ponadto informujemy, że:
a. dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
b. dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wyraża zgodę na udzielanie im informacji o stanie zdrowia Pacjenta, Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
c. nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi pacjentów i ich bliskich, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego a także ochrony pracowników przed groźbami słownymi, obroną przed zarzutami o złej jakości obsługę czy też nieterminowe załatwienie sprawy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby poprzez wyrażenie czynności potwierdzającej, tj. kontynuowanie połączenia telefonicznego z naszą placówką (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7) Zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318) Administrator udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również:
a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
b) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
c) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
d) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
i) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
j) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
k) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
l) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania;
m) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
n) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
o 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
o 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

9) Pani/Pana dane osobowe w postaci zarejestrowanych nagrań (rozmów telefonicznych) będą przetwarzane:
a) do trzech miesięcy od nagrania (w przypadku, w którym nagrania zarejestrowanej rozmowy telefonicznej stanowią dowód w postępowaniu np. sądowym, wyżej wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub
b) do czasu wycofania zgody, a po jej odwołaniu wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia prawnych interesów Administratora w celu podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

10) Pani/Pana dane osobowe w postaci zarejestrowanych nagrań z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane:
a) do trzech miesięcy od nagrania (w przypadku, w którym nagrania zarejestrowanej rozmowy telefonicznej stanowią dowód w postępowaniu np. sądowym, wyżej wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub
b) do czasu wycofania zgody, a po jej odwołaniu wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia prawnych interesów Administratora w celu podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
c) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

11) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia niektórych danych. Wówczas administrator przestanie je przetwarzać, chyba że wykaże, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

12) Decyzje dotyczące przetwarzani Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

13) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych