Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Wymiana zestawu aparatu rtg oraz mammografu-RPO WZ 2014-20 REACT-EU

logo UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020(RPO WZP)

Nazwa zadania: Program odtworzeniowy aparatury do diagnostyki obrazowej RTG na potrzeby onkologicznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez wymianę zestawu aparatu RTG oraz mammografu

Numer projektu: RPZP.11.01.00-32-0002/22

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej nr 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii covid 19; 11.01. Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19, cel tematyczny 13: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność 13i: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność; Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność do wysokiej jakości usług zdrowotnych w kontekście pandemii COVID-19

Całkowita wartość projektu: 3 291 039,20 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 3 000 000,00 zł,

Środki własne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: 291 039,20 zł.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 01.12.2022 r.

Cele projektu

Celem projektu jest, wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznym, jako wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych wyspecjalizowanych w zakresie onkologii, w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi poprzez odtworzenie aparatury do diagnostyki obrazowej RTG na potrzeby onkologicznej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez wymianę zestawu aparatu RTG oraz mammografu i zachowanie możliwości udzielania świadczeń w kolejnych latach, także w warunkach kryzysowych.

Opis projektu

Niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem o charakterze nieinfrastrukturalnym. Zadanie obejmuje zakupy odtworzeniowe polegające na wymianie dwustanowiskowego aparatu RTG do fluoroskopii oraz radiografii i mammografu cyfrowego. Urządzenia te są wykorzystywane dla potrzeb pacjentów w onkologicznej ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii (ZCO) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.

Zakup nowoczesnej aparatury RTG z wyposażeniem i oprogramowaniem pozwoli na wykonywanie badań w niedostępnej dotąd formie np. prześwietlenie całego kręgosłupa lub kości długich. Rentgenodiagnostyka z wykorzystaniem technologii robotycznych ramion to możliwość wykonania większości badań bez konieczności poruszania pacjenta, co bedzie niezwykle cenne z uwagi na profil pacjentów szpitala, którzy nierzadko mają ograniczoną mobilność. Co najważniejsze nowszy aparat to kolejny krok w kierunku ograniczania dawki promieniowania jonizującego do niezbędnego minimum oraz w przyszłości integracja z centralnym rejestrem dawki. Nowy sprzęt to również okazja do poszerzenia oferty badań.

IMG_20231020_145922
aparat RTG_2
Mammograf