Ułatwienia dostępu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

logo UE

 

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020(RPO WZP)

Nazwa zadania: Mikroinstalacje fotowoltaiczne w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Numer projektu: RPZP.02.10.00-32-C101/20

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Gospodarka niskoemisyjna, w ramach działania 2.10: Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych, cel tematyczny 04: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach; priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii

Całkowita wartość projektu: 532 108,78 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 354 672,32 zł,

Środki własne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: 177 436,46 zł.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 06.02.2020 r.

Cele projektu

W projekcie zidentyfikowano następujący cel główny oraz cele szczegółowe:

  1. Cel główny Poprawa efektywności energetycznej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Beneficjenta, poprzez wykonanie do lipca 2017 r., systemu energii odnawialnej wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
  2. Cele szczegółowe:
  3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej funkcjonującej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, co dodatkowo zapewni pozytywne efekty ekologiczne
  4. Przyczynienie się do wypełnienia przez Polskę unijnych zobowiązań do wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku, dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej funkcjonującej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Opis projektu

Przedsięwzięcie zakłada realizację działań związanych z przygotowaniem projektu, robotami budowlanymi polegającymi na montażu trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Szpitala, zarządzaniem projektem i promocją projektu. Główne zadanie inwestycyjne będzie polegało na budowie trzech technicznie i technologicznie od siebie niezależnych mikroinstalacji fotowoltaicznych, które umiejscowione zostaną na dachach trzech budynków szpitala, z następującymi dokładnymi lokalizacjami:

  1. Na dachu budynku, w którym mieści się Oddział Kliniczny Radioterapii o mocy 49,64 kWp.
  2. Na dachu budynku, w którym mieści się Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi o mocy 27,88 kWp.

Na dachu budynku, w którym mieści się Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych o mocy 9,52 kWp.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi

logo UE

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP)

 

Nazwa zadania: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi

Numer projektu: RPZP.02.10.00-32-A037/16-00

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Gospodarka niskoemisyjna, w ramach działania 2.10: Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych, cel tematyczny 04: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach; priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii

 Całkowita wartość projektu: 4 600 218,73 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 2 488 901,56 zł,

Środki własne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: 2 111 317,17 zł.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 01.03.2016 r.

 

Cele projektu

W projekcie zidentyfikowano następujący cel główny oraz cele szczegółowe:

  1. Cel główny Poprawa efektywności energetycznej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Beneficjenta, poprzez wykonanie do lipca 2017 r., systemu energii odnawialnej wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
  2. Cele szczegółowe:
  1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej funkcjonującej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, co dodatkowo zapewni pozytywne efekty ekologiczne
  2. Przyczynienie się do wypełnienia przez Polskę unijnych zobowiązań do wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku, dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej funkcjonującej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych technicznie
i technologicznie niezależnych, o mocy 399,84 kW i 18,36 kW, składających się ze źródła pozyskiwania i przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urządzeń techniczno-technologicznych przetwarzających wytworzoną energię elektryczną
do parametrów użytkowych odbiorców energii, linii kablowych służących przesyłaniu wytworzonej energii oraz infrastruktury technicznej towarzyszącej, związanej z eksploatacją, nadzorem technicznym elektrowni oraz ochroną i bezpieczeństwem. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna wykorzystana będzie na potrzeby własne szpitala.

Genezą problemu, który projekt ma rozwiązać są rosnące w ostatnich latach koszty związane z energią elektryczną wykorzystywaną przez Szpital do codziennej działalności. W ostatnich kilku latach Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zakończyło szereg inwestycji budowlano-doposażeniowych na terenie szpitala. Powstały nowe budynki,
w których usytuowano nowe oddziały szpitalne, dokonano również inwestycji w sprzęt medyczny (nowy rezonans magnetyczny, tomograf). Wszystkie te działania spowodowały znaczny wzrost kosztów związanych z zapewnieniem energii elektrycznej niezbędnej
do funkcjonowania czy to nowego sprzętu medycznego czy też oświetlenia nowych pomieszczeń powstałych w ramach infrastruktury szpitala. Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych ma przyczynić się do obniżenia tych kosztów.

 

Dodatkowe wynagrodzenia dla personelu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii związanego z walką i przeciwdziałaniem COVID-19

Zrzut ekranu 2023 09 26 o 17.07.32

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP)

 

Nazwa zadania: Prewencja pandemii COVID-19 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

 

Numer projektu: RPZP.07.07.00-32-N015/20

 

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

 

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej nr 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Włączenie społeczne; w ramach działania 7.7: Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad

rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz

zagrożonych niepełnosprawnością; cel tematyczny 09: Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w

interesie ogólnym

 

Całkowita wartość projektu: 440 800,00 zł,

 

Dofinansowanie z EFS: 374 680,00 zł,

 

Środki budżetu państwa: 66 120,00. 

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 16.03.2020 r.

 

Cele projektu

 

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W ramach  projektu zostanie doposażone Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki (m.in. zakup środków ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu. Grupą docelową projektu jest bezpośrednio podmiot wykonujący działalność leczniczą wymieniony w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego wspomagający ww. podmioty lecznicze w razie konieczności. Poprzez doposażenie jednostki pośrednio grupą docelową są również mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem jednostki w oparciu o Katalog sprzętu opracowany przez Ministerstwo Zdrowia.

 

 

Prewencja pandemii COVID-19 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Zrzut ekranu 2023 09 26 o 17.07.32

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP)

 

Nazwa zadania: Dodatkowe wynagrodzenia dla personelu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii związanego z walką i przeciwdziałaniem COVID-19

 

Numer projektu: RPZP.07.07.00-32-N018/21

 

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

 

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej nr 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Włączenie społeczne; w ramach działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19; cel tematyczny 09: Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; priorytet inwestycyjny 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w

interesie ogólnym

 

Całkowita wartość projektu: 100 000,00 zł,

 

Dofinansowanie z EFS: 85 000,00 zł,

 

Środki budżetu państwa: 15 000,00. 

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 01.01.2021 r.

 

Cele projektu

 

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wymagają od placówki wzmożonej gotowości do podejmowania działań epidemicznych. W ramach projektu formą wsparcia jest dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych dla osób wykonujących prace na rzecz placówki medycznej tj. Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Grupą docelową są więc same podmioty oraz osoby zaangażowane w walkę z COVID-19. Dodatek przyznawany w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie COVID-19, ma charakter jednorazowy i obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi.