Ułatwienia dostępu

Zakład Fizyki Medycznej

Zakład Fizyki Medycznej

Działalność kliniczna Zakładu Fizyki Medycznej ukierunkowana jest na bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego w diagnostyce jak i w terapii. Zespół fizyków medycznych gwarantuje, że promieniowanie jonizujące wykorzystywane na potrzeby radioterapii posiada zawsze prawidłową jakość, a każda realizowana procedura terapeutyczna w radioterapii przeprowadzana jest zgodnie z indywidualnym planem leczenia, który fizycy medyczni opracowali w oparciu o dane tomograficzne pacjenta. Zakład tworzą cztery pracownie.

Pracownia Planowania Teleradioterapii

Proces planowania radioterapii polega na skierowaniu w obszar guza optymalnej ilości promieniowania tak, aby dawka promieniowania na narządy wrażliwe z nim sąsiadujące była jak najmniejsza. Przed przystąpieniem do terapii fizycy medyczni sprawdzają, czy aparat terapeutyczny sprosta oczekiwaniom i wystarczająco dobrze odwzoruje w ciele pacjenta rozkład dawki, o którym mowa w planie leczenia.

W pracowni realizowane są procedury w zakresie:

Pracownia Planowania Brachyterapii

Pracownia prowadzi leczenie polegające na umieszczaniu źródeł promieniowania jonizującego bezpośrednio w guzie (brachyterapia śródtkankowa) lub w najbliższym jego sąsiedztwie (brachyterapia dojamowa, wewnątrzprzewodowa). Taka metoda leczenia pozwala na podanie wysokiej dawki promieniowania w zmienionym chorobowo obszarze przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych.

W pracowni realizowane są procedury w zakresie:

Pracownia Radiofarmaceutyków
Pracownia Dozymetrii Aparatury Medycznej

Pracownia Dozymetrii i kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, rezonansie magnetycznym i medycynie nuklearnej

W Pracowni dozymetrii fizycy medyczni kontrolują parametry fizycznych urządzeń radiologicznych wykorzystywanych na potrzeby radioterapii. Wykonywane pomiary wiązek promieniowania są podstawą działania SPL (Systemów Planowania Leczenia). Testy eksploatacyjne urządzeń radioterapeutycznych odbywają się zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi. Pracownia odpowiedzialna jest także za odbiór i wdrażanie do pracy klinicznej nowej aparatury medycznej

Kontakt

Zakład Fizyki Medycznej,
Ul. Strzałowska 22, 
71-730 Szczecin

BUDYNEK NR 2

Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej

Dr n. med. Jarosław Pleśniak

szablon post 640 1
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej

Dr n. med. Jarosław Pleśniak

email: jplesniak@onkologia.szczecin.pl. /. tel. 91 425 14 71
szablon post 640 1
koordynator Pracowni Planowania Teleradioterapii

dr n med. Magdalena Łukowiak