Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Utworzenie Centrum Koordynacji Opieki Onkologicznej – RPO WZ 2014-20 REACT-EU

logo UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP)

Nazwa zadania: Poprawa opieki nad pacjentem onkologicznym poprzez utworzenie centrum koordynacji opieki onkologicznej oraz zespołu psychoonkologii jako przykład włączenia telemedycyny do opieki koordynowanej

Numer projektu: RPZP.11.01.00-32-0004/22

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej nr 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii covid 19; 11.01. Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19, cel tematyczny 13: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność 13i: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność; Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność do wysokiej jakości usług zdrowotnych w kontekście pandemii COVID-19

Całkowita wartość projektu: 4 500 819,30 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 1 990 000,00 zł,

Środki własne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: 2 510 819,30 zł.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 03.11.2022 r.

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa jakości opieki nad pacjentami onkologicznymi oraz zapewnienie dostępu do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w obszarze Onkologii całej docelowej grupie pacjentów onkologicznych. Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie adekwatnych do potrzeb warunków lokalowych poszczególnym komórkom organizacyjnym szpitala. Zwiększenie jakości usług medycznych, zwłaszcza specjalistycznych, zwiększenie dostępu do diagnostyki i usług specjalistycznych, zwiększenie komfortu pacjentów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii poprzez skoordynowaną opiekę nad pacjentem. Likwidacja barier architektonicznych, utrudniających dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Wymóg koordynacji opieki jest zawarty w projektowanej ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej. Beneficjent, zgodnie z treścią projektu będzie Specjalistycznym Ośrodkiem Leczenia Onkologicznego III poziomu zobligowanym, między innymi, do realizacji planów leczenia onkologicznego, wyznaczenia koordynatorów tego leczenia i zapewnienia świadczeniobiorcom możliwości telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań diagnostycznych i wizyt lekarskich.

Opis projektu

Niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem o charakterze infrastrukturalnym. Zakres działań obejmie roboty budowlane oraz instalacyjne służące dostosowaniu budynku o powierzchni 494 m² do utworzenia centrum koordynacji opieki onkologicznej oraz zespołu psychoonkologii. Powstanie 8 stanowisk zdalnej obsługi pacjentów, 4 stanowiska bezpośredniej obsługi pacjentów, 2 stanowiska telemedyczne dla lekarzy specjalistów oraz gabinety psychoonkologii do pracy indywidualnej oraz grupowej. Zakres działań obejmie również wyposażenie wszystkich stanowisk w meble i sprzęt komputerowy.

Głównym założeniem projektu jest objęcie wszystkich pacjentów onkologicznych koordynowaną opieką onkologiczną oraz rozszerzenie i zwiększenie dostępności w zakresie opieki psychoonkologicznej dla pacjentów i osób bliskich.

Systemowe zmiany modelu opieki zdrowotnej w coraz większym stopniu uwzględniają rozwój opieki koordynowanej, która jest niezbędna ze względu na złożoność procesu diagnozowania, leczenia oraz monitorowania efektów terapii. System oparty na wyodrębnionych rejestracjach do poszczególnych etapów leczenia jest niewystarczający. Koordynowana opieka onkologiczna będzie wspierać Pacjenta na wszystkich etapach związanych z diagnostyką i leczeniem onkologicznym, od umawiania terminów na poszczególne badania/ wizyty po zapewnienie kontaktu z profesjonalistami medycznymi.

Pacjent i osoby bliskie otrzymają kompleksową opiekę psychoonkologiczną na etapie od rozpoznania choroby po zakończenie leczenia. Projekt ten jest również odpowiedzią na konieczność zapewnienia ścisłej współpracy lekarzy różnej specjalności oraz pomiędzy podmiotami leczniczymi w ramach ścieżki postępowania diagnostyczno- terapeutycznego.

Rozwój medycznego systemu informatycznego wyeliminuje konieczność uciążliwego dla Pacjenta osobistego zgłaszania się do ośrodka w sytuacjach, kiedy taka obecność jest zbędna, na przykład: przekazanie informacji dotyczącej wyniku badania diagnostycznego, zaplanowanie terminów na poszczególne etapy leczenia czy też wyjaśnienie wątpliwości co do dalszego trybu postępowania. Wówczas możliwe będzie zapewnienie kontaktu na odległość za pośrednictwem komunikacji zdalnej- bez obniżenia jakości usług. Planowane rozwiązania teleinformatyczne trwale wpisują się w rozwój usług telemedycznych w zakresie e-zdrowia. W żaden sposób nie wystąpi kolizyjność pomiędzy tymi zdarzeniami.

W wyniku realizacji projektu Pacjent otrzyma kompleksowe wsparcie podczas realizacji całej ścieżki diagnostyczno- leczniczej oraz jasne i konkretne komunikaty na każdym etapie postępowania. Poprawiona zostanie komunikacja pomiędzy podmiotami leczniczymi realizującymi wspólną ścieżkę postępowania onkologicznego. Zwiększona liczba stanowisk z dostępem do medycznego systemu informatycznego przyspieszy i usystematyzuje obsługę pacjentów w placówce co przełoży się na wyższy komfort Pacjenta.

Informacja dotycząca realizacji projektu: https://onkologia.szczecin.pl/centrum-koordynacji-opieki-nad-pacjentem-w-zco/