Ułatwienia dostępu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii                                       w zakresie:

1) kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w Oddziale Onkologii Klinicznej,

2) świadczeń ambulatoryjnych udzielanych przez lekarzy w Poradni Chemioterapii w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.

Oferty należy składać w terminie do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 9.00 w sekretariacie dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie (podać zakres udzielanych świadczeń)” oraz podaniem nazwy oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 10 sierpnia 2023  r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (budynek administracji, pok. 1.01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, Szczecin.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń (budynek administracji, parter), oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w dniu 11 sierpnia 2023 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie dyrektora w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.