Fundacja

 
 
 

REGIONALNA FUNDACJA WALKI Z RAKIEM, zwana dalej „FUNDACJĄ” została ustanowiona przez pracowników Specjalistycznego Onkologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie) w drodze Aktu Notarialnego Nr 6826/90, sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w Szczecinie, dnia 25 października 1990 r.

Obecnie w szeregach Fundacji, poza pracownikami szpitala, znajdują się osoby, którym bliskie są problemy schorzeń nowotworowych.

 FUNDACJA posiada osobowość prawną a nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Zdrowia.

 Siedzibą FUNDACJI jest miasto Szczecin – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22.

 Terenem działania FUNDACJI jest obszar województwa zachodniopomorskiego

 FUNDACJA może prowadzić działalność na terenie całego kraju a także poza jego granicami ale działanie takie nie może ograniczać ogólnie obowiązujących przepisów i postanowień statutu.

 CELE REGIONALNEJ FUNDACJI WALKI Z RAKIEM :

 Podstawowym celem FUNDACJI, będącym jednocześnie zadaniem publicznym w zakresie ochrony i promocji zdrowia,  jest gromadzenie środków finansowych i materialnych oraz ich wydatkowanie na wspomaganie potrzeb, realizującego zadania w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób nowotworowych, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie a w szczególności budowę i wyposażenie nowobudowanego CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWORÓW PIERSI.

FUNDACJA prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie (organizacja imprez charytatywnych, sprzedaży przedmiotów otrzymanych darowizn. Działalność odpłatna nie stanowi działalności gospodarczej a cały dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznacza się na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych FUNDACJI.

 FUNDACJA przeznacza gromadzone środki na cele statutowe, przede wszystkim na:

1/ zakupy sprzętu medycznego,

2/ rekonstrukcję i rozwój bazy medycznej, diagnostycznej i zaplecza technicznego.

3/ finansowanie i wspomaganie akcji charytatywnych na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową.

 FUNDACJA prowadzi działalność popularyzatorską w zakresie istoty zagrożeń spowodowanych rakiem oraz celów przyświecających powołaniu FUNDACJI i występujących potrzeb.

Działalność taka prowadzona jest, między innymi, za pośrednictwem środków masowego przekazu.

FUNDACJA może także przekazywać informacje o sposobie wykorzystania gromadzonych środków oraz o ofiarodawcach.

 Majątek FUNDACJI tworzą :

 1. Fundusz założycielski – stanowią wkłady założycieli FUNDACJI przekazane, zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu FUNDACJI
 2. Dochody Fundacji – są darowizny, subwencje, spadki, zapisy oraz wynagrodzenia
  z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz odsetki bankowe.

Organami FUNDACJI są:

 1. Rada FUNDACJI – wszyscy fundatorzy tworzący fundusz założycielski (30 -50 osób) Posiedzenia Rady FUNDACJI powołuje Zarząd FUNDACJI, nie rzadziej niż 1 raz w roku. Zarząd FUNDACJI ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady FUNDACJI w razie zgłoszenia takiego wniosku przez 1/3 jej członków.
 2. Zarząd FUNDACJI – wybierany przez  Radę na okres czterech lat składa się z 3-7 członków. Zarząd wybiera, ze swojego grona, prezesa oraz sekretarza. Posiedzenia Zarządu FUNDACJI zwoływane są co najmniej 2 razy w roku, przez Prezesa Zarządu.
  Zarząd Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem
  :

  Marena Kaczmarek – prezes zarządu fundacji
  Joanna Szumer – sekretarz zarządu fundacji
  Cezary Karczewski – członek zarządu fundacji
  Bartosz Sobolewski – członek zarządu
  Adriana Pniewska – członek zarządu
 3. Komisja Rewizyjna – jest organem nadzoru i kontroli, składa się z 3 osób wybranych na okres 4 lat. Komisja wybiera, ze swojego grona, przewodniczącego i sekretarz.

FUNDACJA ma prawo powoływać inne organy wyłącznie o charakterze opiniodawczym, jak również zasięgać opinii od osób i instytucji nie związanych z FUNDACJĄ.

 Działalność organów FUNDACJI opiera się na społecznej pracy osób wchodzących w ich skład.