Ułatwienia dostępu

Farmaceuta Apteka Szpitalna

Farmaceuta Apteka Szpitalna

Zakres głównych zadań i obowiązków:

1. Realizowanie zadań Apteki Szpitalnej min. w zakresie Pracowni Cytostatyków i zaopatrzenia Oddziału Onkologii Klinicznej:

– przyjmowanie, kontrola i zatwierdzanie do produkcji zleceń lekarskich na leki cytotoksyczne,

– ścisła współpraca z lekarzami Oddziału Onkologii Klinicznej,

– monitorowanie i walidacja procesu przygotowywania leków cytotoksycznych.

2. Przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne, Ustawy o Wyrobach Medycznych, Ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz rozporządzeń dotyczących aptek i leków refundowanych.

3. Prowadzenie niezbędnej do funkcjonowania apteki dokumentacji, sporządzanie ewidencji, sprawozdań itp.

4. Udzielanie informacji personelowi medycznemu o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.

5. Współudział w racjonalizacji farmakoterapii pacjentów szpitala.

6. Współudział w przygotowywaniu załączników asortymentowych do wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy leków, wyrobów medycznych i  innych środków jakimi prowadzi obrót apteka, a także ocena pod względem merytorycznym ofert złożonych w ww postępowaniach .

7. Udział w prowadzonych w ZCO badaniach klinicznych.

8. Ewidencja przychodów i rozchodów produktów leczniczych zawierających środki z grupy I-N i II-P oraz środki z grupy II-N, III-P, IV-P i I-R, utrzymywanie ich zapasu, wydawanie osobom upoważnionym.

Wymagania:

1. dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja;

2. prawo wykonywania zawodu na terenie województwa zachodniopomorskiego;

3. mile widziane doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej i pracowni leku jałowego;

4. biegła znajomość języka angielskiego.

Aplikację należy przesyłać na adres rekrutacja@onkologia.szczecin.pl