Ułatwienia dostępu

Statystyk medyczny ds. obsługi pacjenta w Dziale Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń

Statystyk medyczny ds. obsługi pacjenta w Dziale Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń

Zakres obowiązków:

udzielanie wyczerpujących informacji osobom zgłaszającym się telefonicznie lub osobiście do Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej, w szczególności: miejscu i godzinach funkcjonowania poszczególnych poradni, harmonogramie czasu pracy lekarzy, zakresie udzielanych świadczeń i czasach oczekiwania, zasadach przyjęć i zasadach udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz świadczeń odpłatnych, wymaganych dokumentach niezbędnych do przyjęcia, prawach pacjenta oraz rybie składania skarg i wniosków;

rejestracja pacjentów, ewidencjonowanie danych pacjentów w programie komputerowym zgodnie z dokumentacją (w szczególności medyczną), zaleceniami i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, przepisami zewnętrznymi, regulacjami wewnętrznymi;

porządkowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej oraz przygotowywanie dokumentacji medycznej i zapewnienie jej prawidłowego obiegu;

udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,

wykonywanie czynności statystyczno- sprawozdawczych;

przygotowanie gabinetów lekarskich do przyjęć pacjentów;

postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami ( w tym w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawą o działalności leczniczej oraz obowiązującymi regulacjami NFZ);

aktywny udział we wprowadzaniu zmian oraz udział w opracowywaniu standardów mających na celu poprawę jakości pracy.

Wymagania:

wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe (zdrowie publiczne, zarządzanie lub pokrewne),

minimum 2 lata pracy w ochronie zdrowia, preferowane na pokrewnym stanowisku,

umiejętność współpracy w zespole, myślenie analityczne, samodzielność, innowacyjność, elastyczność, odporność na stres, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

CV proszę przesyłać na adres rekrutacja@onkologia.szczecin.pl do 30.04.2024r.