Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • ginekologii onkologicznej,
  • położnictwa i ginekologii.
  1. Postępowanie konkursowe w części dotyczącej udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii onkologicznej zostało unieważnione.
  2. W postępowaniu konkursowym w części dotyczącej udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii wybrano ofertę Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej lek. Lidia Kaczmarek.

     D Y R E K T O R

    Adrian Sikorski

Szczecin, dnia 13 maja 2022 r.

Bookmark the permalink.