Ułatwienia dostępu

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dotyczący najmu pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych pod usługi fryzjersko-kosmetyczne dla pacjentów onkologicznych

1.           Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Ośrodka Recepcyjno-informatycznego, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej działkę nr 32/8 w obrębie 3089 Nad Odrą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.

2.           Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo użytkowania nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 32/8, stanowiącej własność Województwa Zachodniopomorskiego.

3.           Przedmiot przetargu nie jest obciążony prawem na rzecz osób trzecich.

4.           ZCO wynajmie pomieszczenia o łącznej powierzchni 49,2 m², przeznaczone pod usługi fryzjersko-kosmetyczne oraz sprzedaż peruk, specjalistycznej bielizny i kosmetyków dla pacjentów onkologicznych.

5.           Rzut kondygnacji budynku ze wskazaniem pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia oraz plan sytuacyjny terenu ZCO, znajdują się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu przetargu.

6.           Wykaz sprzętów stanowiących wyposażenie pomieszczeń, zawarte jest w załączniku nr 3 do Regulaminu przetargu.

7.           Okres obowiązywania umowy najmu – 5 lat.

8.           Minimalna stawka wywoławcza za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni wraz z wyposażeniem wynosi 18,00 zł netto.

9.           Opłaty z tytułu zużycia mediów będą naliczane na podstawie wskazań liczników wg aktualnie obowiązujących cen.

10.         Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

11.         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)           złożenie pisemnej oferty do dnia 24 lipca 2023 r., do godziny 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro sekretariat, pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wynajęcie pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych pod usługi fryzjersko-kosmetyczne”.

b)          wniesienie wadium w wysokości 400,00 zł , najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Wadium można wpłacić przelewem na rachunek: ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505 z adnotacją „Wadium – przetarg na najem pomieszczeń”. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta,

c)           złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. V regulaminu przetargu.

d)          zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu.

12.         Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2023 r., o  godzinie 10.15, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, parter pokój nr 0.12. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć tylko oferenci.

13.         Oględzin przedmiotu najmu można dokonać w dni powszechne w godz. 08.00-13.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

14.         Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ewentualne dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, Dział Administracyjno-Gospodarczy, pokój 0.12 lub telefonicznie pod nr telefonu 91-42-51-430 w godz. 7.00-14.35

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/07/Ogloszenie-przetarg-Uslugi-Fryzjersko-Kosmetyczne.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/07/Reg_przetargu_wynajem-fryzjersko-kosmetyczne.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/07/PLANY-GRAFICZNY-ORI-Zal.-nr-1-i-2-do-Regulaminu.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/07/Zalacznik-nr-1-do-umowy-.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/07/Zal_2_formularz-_ofertowy-najem-pomieszczen-_-13_07_23.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/07/Zalacznik-nr-3-do-regulaminu.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/07/Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu-z-dnia-13-lipca-2023.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/07/umowa_wynajem_2023_-projekt.pdf