Ułatwienia dostępu

Przetarg na sprzedaż mammografu

Przetarg na sprzedaż mammografu

Dyrektor zachodniopomorskiego centrum onkologii ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż mammografu mammomat inspiration.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest mammograf MAMMOMAT Inspiration, rok produkcji 2012, zakupiony w maju 2012 r., nr seryjny 3726.

Cena wywoławcza 49 000,00 zł/ VAT zw. 

Wadium od oferowanego przedmiotu sprzedaży wynosi 3 000,00 zł i powinno być wniesione najpóźniej na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.: 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505, z adnotacją „Wadium sprzedaż mammografu MAMMOMAT Inspiration”.

Osoby zainteresowane zakupem tomografu proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu , do dnia 22.08.2023 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek Administracji, I piętro, Sekretariat pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna mammografu MAMMOMAT Inspiration – nie otwierać do dnia 22.08.2023 r. do godziny 10.15”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15, budynek Administracji, I piętro, pokój nr 1.02.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. Zakup sprzętu zwolniony jest z podatku VAT.

Kupujący zobowiązany jest do odbioru systemu RTG we własnym zakresie, w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 14.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu ze sprzedającym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, Dział Administracyjno-Gospodarczy, pok. 0.12, nr tel.: 91 42 51 430, mail: bgrzeskowiak@onkologia.szczecin.pl.

Oględzin przedmiotu można dokonać w dni powszednie w godzinach 8.00-14.00,  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym nr tel. 91 42 51 443, mail: tbak@onkologia.szczecin.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/08/Ogloszenie-przetarg-mamograf.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/08/projekt-umowy-sprzedazy-mammografu-MAMMOMAT.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/08/Regulamin-przetarg-mammpgraf-MAMMOMAT-Inspiration.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2023/08/Zal_2_formularz-_ofertowy-mammograf.pdf