Ułatwienia dostępu

Podsumowanie projektu rehabilitacji

rehab2 edited

Podsumowanie projektu rehabilitacji

Projekt „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych” w ZCO został zakończony. Z końcowego raportu ewaluacji wynika, że pacjenci onkologiczni wysoko ocenili otrzymane w ramach projektu wsparcie i chętnie wzięliby udział w kolejnej edycji.

Głównym celem projektu było objęcie wsparciem w zakresie rehabilitacji 500 osób – pacjentów będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym, z województwa zachodniopomorskiego w wieku aktywności zawodowej. Założono, że
w wyniku tego działania co najmniej 60% z pacjentów uczestniczących w projekcie utrzyma swoje aktualne zatrudnienie lub znajdzie pracę.

– Wykrycie nowotworu to dla pacjenta i jego najbliższych ogromny wstrząs. Równie trudnym przeżyciem jest proces, często długotrwałego leczenia. Wówczas ważne jest, aby chory nie mierzył się z tym sam, aby miał dostęp do pomocy – począwszy od psychologa
i dietetyka, a skończywszy na odpowiednio dobranej rehabilitacji. Uruchamiając ten program – mocno wspierany przez fundusze europejskie – chcieliśmy, by pacjent łatwiej doszedł do sprawności fizycznej, szybciej osiągnął równowagę emocjonalną, ale przede wszystkim by mógł powrócić do pełnej aktywności zawodowej. Z pewnością było warto, co potwierdza ilość osób, które skorzystały z projektu
– mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Projekt był adresowany do dwóch grup uczestników:

  • pacjentów (dzięki uczestnictwu w projekcie otrzymali wsparcie w postaci: porad lekarza rehabilitacji, rehabilitacji leczniczej dostosowanej indywidulanie do potrzeb pacjenta, konsultacji z dietetykiem wraz z edukacją zdrowotną, konsultacji z psychologiem, zabiegów rehabilitacyjnych podczas turnusów nad morzem razem z bezpłatnymi noclegami, wyżywieniem oraz zwrotem kosztów dojazdu),
  • personelu medycznego (lekarzy rehabilitacji, lekarzy POZ, fizjoterapeutów, psychologów, którzy w ramach projektu mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu fizjoterapii
    i psychoonkologii, pomocnych w pracy z pacjentem onkologicznym).

Do programu, zgodnie z założeniami, zakwalifikowano 500 pacjentów: 470 kobiet i 30 mężczyzn. Szkoleniami objęliśmy grupę 50 pracowników medycznych (40 kobiet i 10 mężczyzn).

Działania rehabilitacyjne zaplanowane w projekcie były nakierowane głównie na zapobieganie powstawaniu oraz redukcję ubytków funkcjonalnych związanych z operacją chirurgiczną, radioterapią czy leczeniem cytostatykami, a w szczególności na:

  • przywracanie prawidłowej ruchomości w stawach i siły mięśniowej,
  • poprawę sprawności i wydolności psychofizycznej,
  • redukcją obrzęków chłonnych,
  • zapobieganie wadom postawy lub korekcję nieprawidłowej postawy ciała oraz zmniejszenie ryzyka objawów polineuropatii.

Rehabilitacja dla poszczególnych uczestników projektu została dobrana zgodnie z zaleceniami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Czas trwania rehabilitacji w ramach projektu wynosił 20 dni zabiegowych w trybie dwóch 10-dniowych turnusów rehabilitacyjnych (w tym jeden turnus w ośrodku nad morzem) i obejmował od 4 do 10 procedur dziennie,
w zależności od potrzeb pacjentów. Po każdej serii, tj. 10 dniach zabiegowych, odbywała się lekarska porada rehabilitacyjna.

Oprócz rehabilitacji pacjenci skorzystali z pomocy psychologicznej o charakterze indywidualnym i grupowym, która realizowana była zgodnie ze standardami określonymi w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016 – 2024.

W ramach projektu pacjentów objęto również edukacją zdrowotną w zakresie kształtowania nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia: aktywności fizycznej, nauki ćwiczeń ruchowych do stosowania w warunkach domowych oraz żywienia (indywidualne konsultacje dietetyczne).

Zdecydowana większość uczestników (91,3%) zadeklarowała duże zadowolenie z udziału w projekcie oraz z uzyskanych form wsparcia. Łącznie 443 spośród 446 ankietowanych (99,3%) odpowiedziało twierdząco na pytanie o to, czy wzięliby ponownie udział w podobnym projekcie. Niemal wszyscy (bez jednej osoby, która udzieliła odpowiedzi: trudno powiedzieć) poleciliby ten projekt innym osobom.

Także personel medyczny biorący udział w szkoleniach w ramach projektu ogólnie wysoko ocenił ich adekwatność wobec swoich oczekiwań oraz użyteczność w codziennej pracy – zwłaszcza szkoleń z zakresu psychoonkologii. Uczestnicy w zdecydowanej większości nie mieli żadnych zastrzeżeń do sposobu organizacji i realizacji działań projektowych.

– W tym projekcie najważniejsze dla nas było realne wsparcie pacjentów onkologicznych, którzy po zakończonej hospitalizacji wracają do pracy i uczą się, jak o siebie zadbać po terapii i doświadczeniu choroby nowotworowej – mówi Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii – Zebrane ankiety i analizy ocen uczestników jasno wykazały, że projekt przyniósł im korzyści. Dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla osób pracującymi z pacjentami w ramach tego projektu w ZCO to ogromna satysfakcja. Będziemy starać się o kolejne dofinansowanie, by wsparciem objąć następną grupę pacjentów onkologicznych.

Wartość projektu to 6 395 950,00 zł, z czego wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł 5 436 557,50 zł.

logotypy projekt