Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie: położnictwa i ginekologii w Poradni Ginekologii w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert:  https://onkologia.szczecin.pl/wp-content/uploads/2023/12/Szczegolowe-warunki-konkursu-ofert.pdf

Oferty należy składać w terminie do 2 stycznia 2024 r. do godz. 13.00 w sekretariacie dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Poradni Ginekologii w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej” oraz podaniem nazwy oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 2 stycznia 2024 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej (budynek administracji, pok. 1.01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń (budynek administracji, parter) oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w dniu 5 stycznia 2024 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie dyrektora w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.