Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie:

1) kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Radioterapii,

2) świadczeń ambulatoryjnych udzielanych przez lekarzy w:

a) poradni radioterapii,

b) poradni onkologicznej.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.

Oferty należy składać w terminie do 17.04.2024 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie (podać zakres udzielanych świadczeń)” oraz podaniem nazwy oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 17.04.2024 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej (budynek administracji, pok. 1.01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Szczecin, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń (budynek administracji, parter), oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w dniu 18.04.2024 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu