Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii.

Oferent powinien posiadać następujące kwalifikacje:

  • tytuł magistra na kierunku lub specjalności: fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, biofizyka,
  • tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej 2-letni okres szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej 5-letni okres stażu pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej w onkologii.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:

  • w dziale spraw pracowniczych i organizacyjnych ((budynek administracji, pok. 0.17),
  • na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.

Oferty należy składać w terminie do 24 stycznia 2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej” oraz podaniem nazwy oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (budynek administracji, pok. 1.01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie dyrektora w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

     D Y R E K T O R

    KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 3 stycznia 2020 r.

Bookmark the permalink.