Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na

udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

– ginekologii onkologicznej,

– położnictwa i ginekologii.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (SWKO) można uzyskać:

  • w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych ZCO  (budynek administracji, pok. 0.17),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej ZCO,
  • na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.

Oferty należy składać w terminie do 6 maja 2022 r. do godz. 12.00 w sekretariacie dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  (wpisać właściwy zakres) ……………………………………………….…………. oraz nazwą oferenta.

Wzór oferty określa załącznik do SWKO.

Otwarcie ofert nastąpi 9 maja 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (budynek administracji, pok.1.01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w terminie do 13 maja 2022 r.  na tablicy ogłoszeń (budynek administracji, parter) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZCO  i na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie dyrektora w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

     p.o. D Y R E K T O R

    Adrian Sikorski

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2022 r.

Bookmark the permalink.