Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 poz. 991 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie:

fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii.

Oferent powinien posiadać następujące kwalifikacje:

1) tytuł magistra na kierunku lub specjalności: fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, biofizyka,

2)tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej 2-letni okres szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej 5-letni okres stażu pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej w onkologii.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.

Oferty należy składać w terminie do 17.06.2024 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii” oraz podaniem nazwy oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 17.06.2024 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (budynek administracji, pok. 1.01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, Szczecin.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń (budynek administracji, parter), oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w dniu 17.06.2024 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

DYREKTOR

/-/

Adrian Sikorski

Szczecin, dnia 06.06.2024 r.