Ułatwienia dostępu

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Dyrektor

Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska 22

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa.

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515) proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 06 lutego 2012 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021 poz. 430).

Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa” należy składać do dnia 18.03.2024 r.  do godziny 12.00 w sekretariacie Dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), pod adresem:

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii,

ul. Strzałowska 22 ; 71-730 Szczecin.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 20 dni od dnia zakończenia składania dokumentów. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są udostępniane do wglądu w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii  ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, Dział Personalny pokój 0.17, w dni robocze, w godzinach 8.00-14.00.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                                                                                                                                                                                                        Adrian  Sikorski

                                                                                                                                              

Szczecin, dnia 04.03. 2024 r.