Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań mikrobiologicznych – rozstrzygnięto

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

badań mikrobiologicznych w zakresie:

 • Posiewu aspiratów z drzewa oskrzelowego, BAL i innych materiałów pobranych z dolnych dróg oddechowych w kierunku bakterii tlenowych i grzybów,
 • Posiewu i preparatu barwionego metodą Grama wymazu z pochwy i szyjki macicy oraz plwociny w kierunku bakterii tlenowych i grzybów,
 • Posiewu i preparatu mikroskopowego krwi w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków (z użyciem podłóż z inhibitorem antybiotyków),
 • Posiewu jakościowego i preparatu mikroskopowego wymazów z ran, ropy, wszelkiego rodzaju punktaków, płynów z jam ciała, płynu dializacyjnego z jamy otrzewnej, wycinków tkanek w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków,
 • Posiewu moczu metodą ilościową w kierunku bakterii tlenowych i grzybów,
 • Badania przesiewowego w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48 (podłoża wybiórcze i test carba),
 • Badania w kier. Clostridium difficile (GDH i toksyny A i B, jeśli GDH(+)),
 • Posiewu ogólnego kału (w kierunku Salmonella-Shigella, Yersinia enterocolitica, EPEC, Campylobacter i inne enteropatogenne pałeczki jelitowe),
 • Posiewu w kierunku bakterii beztlenowych, jeśli standardowa procedura badawcza tego nie przewiduje,
 • Posiewu cewników naczyniowych metodą Maki,
 • Posiewu wymazu na nosicielstwo S. aureus (nos, skóra),
 • Identyfikacji bakterii i grzybów z użyciem prostych testów,
 • Identyfikacji bakterii i grzybów z użyciem automatycznych testów,
 • Wykonania antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową (3-4 krążki),
 • Wykonania antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową (5-6 krążki),
 • Wykonania antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową (7 krążków),
 • Oznaczenia wrażliwości drożdżaków na leki,
 • Oznaczenia wrażliwości metodą E-testu- jeden antybiotyk,
 • Aspergillus – antygen krążący,
 • Badania kału w kierunku antygenów wirusów Rota i Adeno (szybki test),
 • Posiewu kału lub wymaz z odbytu na nosicielstwo pałeczek: ESBL+,CPE, VRE,
 • Badania w kier. C. difficile (oznaczanie szczepu hieprepidemicznego NAP1) metodą Real Time PCR,
 • Badania w kier. grypy (oznaczanie grypy B, grypy A) metodą Real Time PCR,
 • Candida – antygen krążący,
 • Chlamydia pneumoniae IgA,
 • Chlamydia pneumoniae IgG,
 • Chlamydia pneumoniae IgM,
 • Mycoplasma pneumoniae IgG,
 • Mycoplasma pneumoniae IgM,
 • Oznaczenia poziomu gentamycyny w surowicy,
 • Oznaczenia poziomu amikacyny w surowicy,
 • Oznaczenia poziomu wankomycyny w surowicy,
 • Badania jałowości płynów, pomieszczeń, narzędzi, sprzętu wynik ujemny,
 • Badania czystości rąk,
 • Badania czystości powietrza klasa ABC,
 • Badania czystości powietrza klasa D,
 • Badania czystości powierzchni klasa ABC,
 • Badania czystości powierzchni klasa D.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:
 • w sekretariacie Dyrektora ZCO (budynek administracji, pok. 1.04),
 • w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych (budynek administracji, pok. 0.17),
 • na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl

Oferty należy składać w terminie do 28 kwietnia 2017r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora ZCO, w zamkniętych kopertach z napisem:

Otwarcie ofert nastąpi 28 kwietnia 2017r o godz. 10.01 w siedzibie Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora ZCO w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

Szczecin, dnia 21 kwietnia 2017r.

Szczegóły: „Konkurs mikrobiologia 2017”

Odpowiedzi na pytania oferentów dostępne tutaj.

Protokół rozstrzygnięcia konkursu ofert na badania mikrobiologiczne dostępny tutaj.

Bookmark the permalink.