Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

BADAŃ MOLEKULARNYCH I CYTOGENETYCZNYCH:

 • badanie mutacji BRAF V600
 • badanie ekspresji PD-L1
 • badanie mutacji KIT
 • badanie mutacji PDGFRA + KIT
 • badanie mutacji KRAS + NRAS + BRAF
 • badanie mutacji EGFR + ALK + ROS1 + PD-L1
 • badanie amplifikacji genu HER2
 • badanie mutacji BRCA
 • badanie mutacji EGFR
 • badanie mutacji ALK
 • badanie mutacji ROS1

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:

 • w sekretariacie Dyrektora ZCO (budynek administracji, pok. 1.04),
 • w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych (budynek administracji, pok. 0.17),
 • na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl

Oferty należy składać w terminie do 31 lipca 2019r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora ZCO, pok. 1.04,  w zamkniętych kopertach z napisem:

Oferta dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

ul. Strzałowska   22,  71-730 Szczecin

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań molekularnych i cytogenetycznych.

Nie otwierać przed 31.07.2019 r. godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi 31 lipca 2019r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora ZCO w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

            ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych

        /-/ ZBIGNIEW DUDZIŃSKI

Szczecin, dnia 22.07.2019r.

Bookmark the permalink.