OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r., poz. 711) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH w zakresie:  

 • posiewu aspiratów z drzewa oskrzelowego, BAL i innych materiałów pobranych z dolnych dróg oddechowych w kierunku bakterii tlenowych i grzybów,
 • posiewu i preparatu barwionego metodą Grama wymazu z pochwy i szyjki macicy oraz jamy ustnej, gardła, plwociny w kierunku bakterii tlenowych i grzybów,
 • posiewu i preparatu mikroskopowego krwi w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków (z użyciem podłóż z inhibitorem antybiotyków),
 • posiewu jakościowego i preparatu mikroskopowego wymazów z ran, ropy, wszelkiego rodzaju punktaków, płynów z jam ciała, płynu dializacyjnego z jamy otrzewnej, wycinków tkanek w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i drożdżaków,
 • posiewu moczu metodą ilościową w kierunku bakterii tlenowych i grzybów,
 • badania w kier. Clostridium difficile (GDH i toksyny A i B, jeśli GDH(+)),
 • posiewu ogólnego kału (w kierunku Salmonella-Shigella, Yersinia enterocolitica, EPEC, Campylobacter i inne enteropatogenne pałeczki jelitowe),
 • posiewu w kierunku bakterii beztlenowych, jeśli standardowa procedura badawcza tego nie przewiduje,
 • posiewu cewników naczyniowych metodą Maki,
 • posiewu wymazu na nosicielstwo S. aureus (nos, skóra),
 • identyfikacji bakterii i grzybów z użyciem prostych testów,
 • identyfikacji bakterii i grzybów z użyciem automatycznych testów,
 • oznaczenia wrażliwości metodą E-testu- jeden antybiotyk (w tym drożdżaki i beztlenowce),
 • Aspergillus – antygen krążący,
 • badania kału w kierunku antygenów wirusów Rota i Adeno (szybki test),
 • posiewu kału lub wymaz z odbytu na nosicielstwo pałeczek: ESBL+,CPE, VRE (podłoża wybiórcze i test carba),
 • badania w kier. C. difficile (oznaczanie szczepu hieprepidemicznego NAP1) metodą Real Time PCR,
 • badania w kier. grypy (oznaczanie grypy B, grypy A) metodą Real Time PCR,
 • Candida – antygen krążący,
 • Chlamydia pneumoniae IgA,
 • Chlamydia pneumoniae IgG,
 • Chlamydia pneumoniae IgM,
 • Mycoplasma pneumoniae IgG,
 • Mycoplasma pneumoniae IgM,
 • oznaczenia poziomu gentamycyny w surowicy,
 • oznaczenia poziomu amikacyny w surowicy,
 • oznaczenia poziomu wankomycyny w surowicy,
 • badania jałowości płynów, pomieszczeń, narzędzi, sprzętu wynik ujemny,
 • badania czystości rąk,
 • badania czystości powietrza klasa ABC,
 • badania czystości powietrza klasa D,
 • badania czystości powierzchni klasa ABC,
 • badania czystości powierzchni klasa D,

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:

 • w sekretariacie Dyrektora ZCO (budynek administracji, pok. 1.04),
 • w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych (budynek administracji, pok. 0.17),
 • na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl

Oferty należy składać osobiście za potwierdzeniem odbioru lub pocztą/ kurierem w terminie do 07.05.2021do godz. 10:00w sekretariacie Dyrektora ZCO, w zamkniętych kopertach z napisem:

Oferta dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

ul. Strzałowska   22,  71-730 Szczecin

na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu badań mikrobiologicznych.

Nie otwierać przed  07.05.2021 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 07.05.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Dyrektora pokój 1.04.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora ZCO w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

   p. o. D Y R E K T O R
/-/ ADRIAN SIKORSKI

Szczecin, dnia 27.04.2021 r.

Bookmark the permalink.