OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w teleradiologii, polegających na opisywaniu zleconych do opisu badań diagnostycznych:

  • tomografii komputerowej (TK),
  • rezonansu magnetycznego (RM),
  • RTG w trybie dyżurowym.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:

  • w sekretariacie Dyrektora ZCO (budynek administracji, pok. 1.04),
  • w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych (budynek administracji, pok. 0.17),
  • na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl

Oferty należy składać w terminie do 30 marca 2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora ZCO, pok. 1.04,  w zamkniętych kopertach z napisem:

Oferta dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

ul. Strzałowska   22,  71-730 Szczecin

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie teleradiologii.

Nie otwierać przed 30.03.2020 r. godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi 30 marca 2020r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora ZCO w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

                       DYREKTOR
/-/     KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Bookmark the permalink.