Ułatwienia dostępu

Dla Pacjentów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Zrzut ekranu 2023 09 26 o 17.07.32

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WZ)

Nazwa zadania: Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.

Numer projektu: WND-RPZP.07.03.01-32-002/09

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt zrealizowany został w ramach osi priorytetowej nr 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013: Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, w ramach działania 7.3: Infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach poddziałania 7.3.1: Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu: 44 500 000 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 24 469 121 zł,

Dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego: 12 015 000 zł,

Środki własne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: 9 015 879 zł.

Okres realizacji projektu: od 12.03.2008 r do 30.09.2012 r.

Cel główny projektu:

Podstawowym bezpośrednim celem strategicznym projektu jest zwiększenie i ułatwienie dostępu do diagnostyki i terapii nowotworów piersi na terenie województwa zachodniopomorskiego przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik diagnostycznych oraz ich leczenie w zgodzie ze standardami europejskimi.

Cele uzyskane w wyniku realizacji budowy i wyposażenia Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi wpisują się w cele określone w poddziałaniu 7.3.1 RPO WZP na lata 2007 – 2013, czyli zwiększenie jakości usług medycznych, zwłaszcza specjalistycznych, zwiększenie dostępu do diagnostyki i usług specjalistycznych, zwiększenie komfortu pacjentów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskania najlepszych wyników mierzonych długością przeżycia.

Realizowane przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia funkcjonowania Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, jako ośrodka diagnostycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego, zapewniającego specjalistyczną opiekę medyczną (ambulatoryjną i stacjonarną).

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie jakości usług medycznych poprzez zapewnienie odpowiedniej powierzchni użytkowej dla pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej oraz dogodnego rozmieszczenia Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej, Laboratorium, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Histopatologii oraz Apteki szpitalnej.
  2. Zwiększenie komfortu pacjentów poprzez realizację wszystkich usług medycznych w zakresie diagnostyki i terapii nowotworów piersi w jednej lokalizacji. W budynku Centrum znajduje się Oddział dzienny i stacjonarny Onkologii Klinicznej, Poradnie Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej, Laboratorium, Apteka, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Histopatologii.
  3. Zapewnienie prawidłowych warunków działania poradni przychodni przyszpitalnej poprzez znaczne powiększenie powierzchni użytkowanych pomieszczeń z 316 m2 do 1 201 m2.
  4. Zapewnienie prawidłowych warunków działania zakładu diagnostyki obrazowej poprzez znaczne powiększenie powierzchni użytkowanych pomieszczeń z 324 m2 do 507 m2.
  5. Zapewnienie prawidłowych warunków działania laboratorium poprzez znaczne powiększenie powierzchni użytkowanych pomieszczeń z 286 m2 do 415 m2.
  6. Zapewnienie prawidłowych warunków działania pracowni histopatologii poprzez znaczne powiększenie powierzchni użytkowanych pomieszczeń z 52 m2 do 455 m2.
  7. Likwidacja barier architektonicznych, utrudniających dostęp osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
  8. Zwiększenie komfortu pacjentów Oddziału dziennego i stacjonarnego Onkologii Klinicznej poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby łóżek szpitalnych, przy zachowaniu zasady sal 1-2 łóżkowych wyposażonych w odrębne węzły sanitarne.
  9. Zapewnienie prawidłowych warunków przechowywania leków oraz centralnego przygotowywania leków cytostatycznych.