Nasze certyfikaty

Wiele z naszych inicjatyw strategicznych powstało w oparciu o fundamentalną Misję Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii:

Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskiwania najlepszych wyników mierzonych długością przeżycia.

Jesteśmy świadomi tego, że jakość zależy w 10 % od wyposażenia,  40 % od technologii i aż w 50 % od ludzi i zarządzania.

Budowanie pełnej świadomości i odpowiedzialności zaczęliśmy od wdrożenia „Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości” zgodnego z filozofią „Zarządzania przez Jakość”  – nowoczesnej koncepcji zorientowanej na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach jej działalności.

Od roku 2005 organizacja nasza rozpoczęła wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania opartego o międzynarodowe normy ISO. W czerwcu 2006 r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii  otrzymało, jako pierwsze w województwie zachodniopomorskim, Certyfikat potwierdzający funkcjonowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala  Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla obszaru : „Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej” opartego na normie: ISO 9001:2000 – zarządzanie jakością, ISO 14001 : 2004 – zarządzanie środowiskiem i Polskiej normie PN-N -18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

W roku 2009 placówka nasza poszerzyła Zintegrowany System Zarządzania o realizację wymagań normy ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności. W czerwcu tego samego roku uzyskaliśmy Certyfikat potwierdzający spełnienie już 4 norm  w obszarze: „Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej oraz żywienia pacjentów”:  ISO 9001 :2008 – zarządzanie jakością, ISO 14001 : 2004 – zarządzanie środowiskiem, PN-N -18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy i wspomnianej ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności.

CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA

W 2008 roku Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przystępuje do procedury akredytacyjnej prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Efektem podjętych działań jest uzyskanie w listopadzie 2008 roku statusu szpitala akredytowanego. Jest to istotny krok w procesie ciągłego doskonalenia jakości realizowanych usług medycznych oraz pozytywna ocena pracy całego personelu i realizowanych standardów postępowania.

Od kilku lat bierzemy udział w organizowanym przez „Rzeczpospolitą” pod patronatem CMJ Ogólnopolskim Rankingu Szpitali poprawiając z każdym rokiem swoją pozycję (awans z 48 – rok 2007 na 27 pozycję w roku 2008 osiągając miejsce w pierwszej dziesiątce w roku 2009 i 2010 spośród blisko 400 jednostek uczestniczących w ankiecie).

   

Dwukrotnie Szpital uczestniczył, znajdując się wśród finalistów, w organizowanym przez PIP konkursie „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej.”

 

Pani Dyrektor została w roku 2008 uhonorowana przez kapitułę konkursu, organizowanego przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Statuetką Lidera  w kategorii  „Skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia.”

Spełniliśmy ściśle określone kryteria przyczyniając się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego dołączając, w czerwcu 2009 roku, do grona 5 jednostek w kraju posiadających certyfikat „Szpital bez bólu” nadany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Od roku 2011 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii posiada już potwierdzenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na 5 systemach zarządzania: ISO 9001:2008 – zarządzanie jakością; ISO 14001:2004 – zarządzanie środowiskiem, PN-N – 18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, ISO 22000:2005 – zarządzanie bezpieczeństwem żywności, ISO/IEC 27001:2005 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

iso 2011

W dniach 18-20 stycznia 2012 r. przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadzili w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przegląd akredytacyjny. Wizyta przeprowadzona została w ramach projektu systemowego „Wsparcie akredytacji opieki zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeglądu dokumentacji, obserwacji oraz wywiadów przeprowadzonych w trakcie wizytacji łączna ocena szpitala (poziom spełnienia wszystkich standardów) wyniosła 85%.
W związku z powyższym w dniu 11 kwietnia 2012 roku Minister Zdrowia przyznał Zachodniopomorskiemu Centrum Onkologii Certyfikat Akredytacyjny.

Polskie Towarzystwo Badania Bólu  wraz z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym przyznało 17 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorskiemu Centrum Onkologii, po raz drugi, Certyfikat „Szpital bez bólu”.

We wrześniu 2016r. uzyskaliśmy ważne do 31.08.2017r. ostatnie formalne potwierdzenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w postaci certyfikatu zewnętrznej firmy certyfikacyjnej, który zaświadcza o wdrożeniu i funkcjonowaniu 5 systemów zarządzania: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem żywności i bezpieczeństwem informacji ( ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-EN-18001:2004, ISO 22000:2005 i ISO/IEC 27001:2013).

      

Nasze 10- letnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania ISO pozwala nam ocenić pozytywnie wpływ tych systemów na uporządkowanie organizacji szpitala. 

1 czerwca 2015 r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii uzyskało po raz trzeci – Certyfikat „Szpital Bez Bólu”.

Certyfikat 2015

W lipcu 2015 r. Szpital uzyskał po raz trzeci przy rekomendacji Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, nadany przez Ministra Zdrowia, 3 – letni Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego, poprawiając wynik oceny spełnienia standardów do poziomu 90%.

CERTYFIKAT_AKREDYTACYJNY

W październiku 2013r., jako pierwszy ośrodek onkologiczny w Polsce, ZCO uzyskało pełną pięcioletnią akredytację międzynarodowego programu „For Breast Centers/Units” – certyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego SIS potwierdziła wysoką jakość i kompleksowość opieki nad pacjentkami z rakiem piersi.

Nadal znajdujemy się w ZŁOTEJ SETCE – Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej

 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii otrzymało tytuł Złotego Lidera Ochrony Zdrowia 2016  w kategorii Innowacyjne Pomysły. Kapituła 10 edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia, organizowanego przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, przyznała ją za wprowadzenie przez Zakład Fizyki Medycznej i Oddział Kliniczny Radioterapii ZCO  – nowatorskiej, kompletnie opracowanej i po raz pierwszy w Polsce pozytywnie zaopiniowanej przez Komisję Bioetyczną,  technologii wytwarzania modyfikatorów wiązki (bolusów) w oparciu o wydruk 3D wraz z autorskim, innowacyjnym oprogramowaniem pozwalającym na uzyskanie wysokiej zgodności zaplanowanego rozkładu dawki z rozkładem dawki dostarczonym do napromienianego Pacjenta. Dla Chorego oznacza to skuteczniejszą terapię tj. podniesienie skuteczności leczenia radioterapeutycznego i jednoczesną ochronę zdrowych tkanek przed szkodliwym promieniowaniem.

W maju 2018 r. w toku recertyfikacji oddział zabiegowy szpitala uzyskał status „Szpitala Bez Bólu”.

W lipcu 2018 r. Szpital poddał się kolejnej ważnej weryfikacji prowadzonej działalności –wizytacji akredytacyjnej. Trud włożony w podnoszenie jakości zaowocował uzyskaniem po raz czwarty przy rekomendacji Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, nadanego przez Ministra Zdrowia, 3 – letniego Certyfikatu Akredytacyjnego potwierdzającego spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Certyfikat ważny jest do 9 września 2021 roku.

W grudniu 2018 r. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przeszło pozytywną recertyfikację wg międzynarodowego programu akredytacyjnego dla diagnozowania i leczenia raka piersi. Jesteśmy pierwszym w Polsce ośrodkiem, który otrzymał w 2013 roku pełną pięcioletnią akredytację potwierdzającą utrzymywanie standardów światowych w leczeniu nowotworów piersi. Z dumą informujemy, że po raz kolejny przyznany nam został Szpitala Akredytowanego posiadającego podwójną polską i międzynarodową Akredytację w toku niezależnego, zewnętrznego audytu Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego  SIS/ISS – certyfikat ważny jest od stycznia 2019- grudnia 2023. Certyfikat potwierdza, że pacjentki z rakiem piersi są leczone wg ustalonych, najwyższych standardów.


W czerwcu 2021 r. Polskie Towarzystwo Badania Bólu w Krakowie potwierdziło w toku kolejnego ubiegania się o uzyskanie Certyfikatu „Szpital Bez Bólu” prowadzenie w oddziale zabiegowym Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego. 

Piąty z kolei Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwo Zdrowia przyznało nam 9 maja 2022r. Certyfikat potwierdza spełnienie najwyższych i wystandaryzowanych wymagań dla szpitalnictwa w Polsce, które ukierunkowane są na bezpieczeństwo chorego i najlepszą jakość opieki. Certyfikat Akredytacyjny ważny jest 3 lata, do 9 maja 2025r.

Zakład Patomorfologii ZCO jako pierwszy i jedyny jak dotąd w województwie zachodniopomorskim przeszedł pomyślnie weryfikację procesu diagnostyki patomorfologicznej na zgodność z nowymi standardami akredytacyjnymi Ministerstwa Zdrowia.

Zakład Patomorfologii ZCO w grudniu 2022 r. przeszedł wizytację, prowadzoną przez Centrum Monitorowania Jakości. W procesie akredytacji sprawdzeniu poddano cały przebieg badania patomorfologicznego: od czynności zapoczątkowanych pobraniem materiału cytologicznego lub tkankowego w celu wykonania badania mikroskopowego aż po ustalenie rozpoznania. Zakład Patomorfologii przeszedł pomyślnie wizytację i po otrzymaniu  pozytywnego raportu oczekuje na pozytywną opinię Rady Akredytacyjnej oraz wydanie przez Ministra Zdrowia certyfikatu, który został  przyznany do tej pory 16 zakładom patomorfologii w Polsce. Proces akredytacji został poprzedzony uzyskaniem 30 listopada 2022 po raz kolejny licencji nr 65/2022 Polskiego Towarzystwa Patologów na prowadzenie badań histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych i cytologicznych.