Oddział Kliniczny Radioterapii

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Oddział Kliniczny Radioterapii
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin

Budynek nr 2
/na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie szpitala oznaczony kolorem ŻÓLTYM/

Izba przyjęć nr telefonu 91 42 51 457

Kierownik oddziału
dr n. med. Michał Falco: 91 42 51 450

Dyżurka pielęgniarska:  91 42-51-466

Gabinety lekarskie:
Lekarze: Elżbieta Mikee, Sabina Andruczyk:  91 42- 51-452
Lekarze: Agnieszka Czekała, Jadwiga Kubrak, Agnieszka Rubik- Leszczyńska: 91 42-51-461
Lekarze: Jolanta Pietruszewska, Alina Jarema: 91 42-51-462
Lekarze: Magdalena Rolla, Beata Ciborowska-Zielińska, Zbigniew Drukała, Marta Milchert- Leszczyńska, Piotr Woźniak: 91 42-51-463
Lekarze: Małgorzata Politowska, Danuta Rogowska, Bartłomiej Masojć: 91 42-51-477
Lekarze:  Bogdan Torbe, Agnieszka Majewska  Paweł Bielicki: 91 42-51-464

Lekarz Dyżurny – telefon wyłącznie dla kontaktów między personelem medycznym: 91 42-51-477

Regulamin dla pacjentów oddziału klinicznego radioterapii: https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2022/02/REGULAMIN-DLA-PACJENTOW-ODDZIALU-KLINICZNEGO-RADIOTERAPII.pdf

Informacje o Oddziale:

Informacje ogólne

Radioterapia jest obok chirurgii i chemioterapii jedną z trzech podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych. Leczenie polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego w celu zniszczenia komórek nowotworowych. Efekt leczniczy uzyskujemy za pomocą teleradioterapii i brachyterapii.

Teleradioterapia jest to metoda leczenia wykorzystująca źródło promieniowania znajdujące się na zewnątrz pacjenta w aparacie terapeutycznym. W naszym ośrodku teleradioterapię realizujemy z użyciem pięciu akceleratorów liniowych w oparciu o konformalne metody planowania leczenia z użyciem Tomografii Komputerowej. Brachyterapia jest metodą napromieniania polegającą na napromienianiu nowotworu z użyciem źródła promieniowania znajdującego się w samym guzie lub w jego bezpośrednim otoczeniu. W naszym ośrodku przy jej pomocy leczymy głównie pacjentów chorych na nowotwory szyjki macicy, trzonu macicy, przełyku, oskrzeli oraz zewnętrznych przewodów żółciowych.

Przy pomocy radioterapii realizujemy leczenie radykalne oraz paliatywne. Leczenie radykalne polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego w celu zniszczenia nowotworu i wyleczenia pacjenta. Leczenie paliatywne służy złagodzeniu dolegliwości wywołanych chorobą nowotworową, w przypadku gdy wyleczenie pacjenta nie jest możliwe.

W naszym ośrodku wykonujemy następujące procedury w ramach umowy z NFZ:

 1. Teleradioterapię 3D z modulacją intensywności dawki
 2. Teleradioterapię 3 D konformalną
 3. Teleradioterapię z planowaniem dwuwymiarowym (2D)
 4. Teleradioterapię śródoperacyjną
 5. Brachyterapię HDR
 6. Teleradioterapię paliatywną
 7. Napromienianie całej skóry
 8. Teleterapia z wykorzystaniem funkcjonalności bramkowania oddechowego

Z użyciem powyższych procedur leczymy nowotwory w większości lokalizacji jak niżej:

 1. Ośrodkowego układu nerwowego
 2. Głowy i szyi (m.in. krtani, jamy ustnej)
 3. Klatki piersiowej (m. in. piersi, płuc, przełyku)
 4. Przewodu pokarmowego (m. in. żołądka, odbytnicy)
 5. Układu moczowo płciowego (m.in. szyjki macicy, trzonu macicy, prostaty, pęcherza moczowego)
 6. Układu mięśniowo- szkieletowego.
 7. Skóry
 8.  Choroby rozrostowe krwi

Wyposażenie

Leczenie prowadzimy w oparciu o:

 1. Pięć akceleratorów liniowych z kolimatorem wielolistkowym.
 2. Dwa symulatory
 3.  Tomograf Komputerowy, Rezonans Magnetyczny
 4. Aparat do brachyterapii HDR
 5.  Systemy do planowania leczenia konformalnego 3D, z modulacją intensywności dawki oraz brachyterapii
 6. System zarządzania i weryfikacji
 7. Aparat do radioterapii śródoperacyjnej.

Pracownicy

W Oddziale Klinicznym Radioterapii pracuje 15 specjalistów radioterapii, 4 lekarzy w trakcie specjalizacji z radioterapii, 26 pielęgniarek, 10 fizyków, 40 techników radioterapii. W roku 2011 w naszym Ośrodku było leczonych 3846 pacjentów.

Informacje dla pacjentów

Etapy leczenia radioterapią:

1.  Kwalifikacja do leczenia odbywa się w budynku nr 8 (codziennie od poniedziałku do piątku od 10:00-14:00), w ramach Komisji Onkologicznych, na Izbie Przyjęć Radioterapii (w przypadku pacjentów w trakcie hospitalizacji w innych szpitalach). W przypadku pacjentów, którzy po raz pierwszy zgłaszają się do kwalifikacji do radioterapii, konsultacja odbywa się tego samego dnia. Po kwalifikacji pacjent zostaje wpisany w kolejkę oczekujących na leczenie.

2.   Okres oczekiwania na radioterapię w ZCO waha się od ok. 1 tygodna (pacjenci dojeżdżający – ambulatoryjni) do około 2-3 tygodni, (pacjenci wymagający Oddziału). Okres oczekiwania wynika z dużej ilości pacjentów wymagających napromieniań. O dokładnym terminie rozpoczęcia radioterapii (data i godzina przyjazdu) pacjent zostaje powiadomiony telefonicznie lub listownie. W tym terminie zgłasza się na Izbę Przyjęć Oddziału Radioterapii (budynek nr 2 pok. 018) z następującymi dokumentami:

 • skierowaniem do szpitala
 • dowodem osobistym
 • legitymacją ubezpieczeniową lub emeryta, rencisty lub dowód wpłaty ZUS
 • kserokopiami i oryginałami dokumentacji z poprzedniego leczenia.

Pacjenci powinni ze sobą mieć środki higieny osobistej, ubrania oraz zapas leków przyjmowanych przewlekle np. z powodu nadciśnienia tętniczego.

3.   W przypadku pacjentów leczonych radykalnie rozpoczęcie leczenia wiąże się z kilkudniowym (3-4 dni robocze) okresem przygotowawczym w trakcie którego wykonuje się:

 • symulację wstępną (układanie pacjenta pod aparatem RTG, dobieranie odpowiednich poduszek, podkładek, wykonywanie unieruchomień, wyznaczanie pól do Tomografii Komputerowej),
 • Tomografię Komputerową,
 • planowanie leczenia
 • weryfikacji planu leczenia na pacjencie oraz naniesienie tatuaży

W przypadku pacjentów leczonych paliatywnie przyjęcie oraz planowanie leczenia zwykle odbywa się tego samego dnia co pierwsze napromienianie.

4.   Właściwe napromieniania rozpoczynają się dopiero po ukończeniu i weryfikacji planu leczenia. Napromieniania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:30. W dni wolne od pracy napromieniania nie odbywają się (soboty, niedziele, święta). Zwykle napromienianie pojedynczego pacjenta zajmuje około 10-20 minut. O ilości napromieniań (ilości frakcji/dni) decyduje lekarz w zależności od wskazań. Pacjent może być napromieniony pojedynczą wysoką dawką lub na przykład 35 mniejszymi dawkami (7 tygodni leczenia). Po zakończeniu leczenia pacjent otrzymuje wypis z informacją na temat leczenia, jakie otrzymał oraz z zaleceniami co do dalszego postępowania.