Komitety i Zespoły

W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, funkcjonują następujące komitety i zespoły :

Komitet ds. Jakości”

Zadaniem Komitetu jest stałe monitorowanie działań w zakresie :

 • poprawy jakości
 • badania satysfakcji pacjentów
 • farmakoterapii
 • analizy skuteczności leczenia

Komitet kontroli zakażeń szpitalnych”

Zadania Komitetu:

 • opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
 • ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych
 • opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń
  i chorób zakaźnych

Zespół kontroli zakażeń szpitalnych” w składzie :

Zadania Zespołu :

 • opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej i przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli kierownikowi szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych
 • szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych
 • konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną

Zespół ds. analizy dokumentacji medycznej”

Zadania Zespołu:

 • Analiza danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zabezpieczenia, obiegu, przechowywania oraz udostępniania osobom uprawnionym,
 • Ocena zgodności analizowanej dokumentacji medycznej z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia,
 • Sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym 120 losowo wybranych historii chorób ( po 40 z każdego oddziału)
 • Sprawdzenie dokumentacji związanej z programem „Szpital bez bólu”
 • Sprawdzenie dokumentacji pod kątem prawidłowości zleconych antybiotyków.
 • Nadzór nad modyfikowaniem formularzy dokumentacji medycznej w zależności od potrzeb.
 • Szkolenie personelu, udzielanie instruktażu w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej

Zespół ds. listy oczekujących”

Zadania Zespołu:

 • Obowiązkiem zespołu jest okresowa ocena list oczekujących, przeprowadzana co najmniej raz w miesiącu. Ocena jest przeprowadzana pod względem:

a/ prawidłowości prowadzenia dokumentacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala,

b/ czasu oczekiwania na udzielanie świadczeń:

c/ zasadności i przyczyn zmian terminów udzielania świadczeń zdrowotnych.

 • Zespół oceny przyjęć każdorazowo sporządza raport z oceny i przedstawia go Dyrektorowi ZCO oraz Komitetowi ds. Jakości
 • Weryfikacja poprawności danych o kolejce oczekujących przekazywanych do NFZ
  w wersji elektronicznej w formacie XML. Dane przekazywane są wg stanu na ostatni dzień miesiąca w ciągu 5 dni od jego zakończenia.

Zespół ds. analizy przyczyn zgonów”

Zadania Zespołu:

 • Analiza ilości zgonów w poszczególnych oddziałach według przyczyn
 • Analiza przyczyn zgonów okołooperacyjnych,
 • Analiza wykonanych sekcji zwłok i ocena zgodności rozpoznania klinicznego
  z rozpoznaniem sekcyjnym,

Komisja sporządza protokół dotyczący analizy przyczyn zgonu pacjenta.
Protokoły z prac komisji ds. zgonów przechowuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Zespół ds. żywienia”

Zadania Zespołu:
Zespół ds. żywienia zajmuje się organizacją, prowadzeniem i nadzorowaniem leczenia

żywieniowego poprzez :

 • aktywne uczestnictwo w leczeniu żywieniowym,
  – opracowywanie zasad leczenia żywieniowego w danej jednostce
 • zapewnienie kontroli jakości leczenia żywieniowego,
  – okresowa ocena prawidłowego prowadzenia żywienia
 • standaryzacja leczenia żywieniowego,
  – opracowanie formularzy do monitorowania leczenia żywieniowego
  – opracowanie protokołów przygotowywania oraz prowadzenia leczenia żywieniowego
  dojelitowego i pozajelitowego
  – opracowanie protokołów do zapobiegania i leczenia powikłań związanych z leczeniem
  żywieniowym
 • szerzenie wiedzy o nowoczesnym leczeniu żywieniowym,
 • organizacja kształcenia pozostałych pracowników
  – prowadzenie szkoleń dla personelu zaangażowanych w leczenie żywieniowe.
 • okresowa ocena wyników i kosztów leczenia żywieniowego

Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności”

Zadania Zespołu:

 • przeprowadzanie przeglądów i auditów wewnętrznych wszystkich obszarów z punktu
  widzenia zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej w myśł zasad HACCP,
 • organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Zespół wielonarządowy – rak piersi ”- „Breast Unit”

Zadania Zespołu:

odbywające się 2 razy w tygodniu multidyscyplinarne spotkania mające na celu omówienie wszystkich opcji terapeutycznych dla pacjentek z nowotworem piersi.

Zespół ds. profilaktyki i leczenia odleżyn”

Zadania Zespołu:

 • monitorowanie stopnia zagrożenia odleżynami oraz występowania zmian odleżynowych
  w poszczególnych oddziałach,
 • systematyczne szkolenie ogólnoszpitalne dla personelu medycznego z zakresu profilaktyki
  odleżynowej przy współpracy z firmami produkującymi opatrunki specjalistyczne i sprzęt
  przeciwodleżynowy,
 • nadzorowanie edukacji pacjentów i ich rodzin,
 • ocenianie skuteczności wdrażania i funkcjonowania standardów profilaktyki i leczenia odleżyn,
 • analiza potrzeb w zakresie doposażania oddziałów w opatrunki specjalistyczne i sprzęt
  przeciwodleżynowy,
 • poszukiwanie rozwiązań mających na celu poprawę jakości opieki.