Dział Techniczny

Kierownik działu
Maciej Czarnecki
tel 91 42 51 441

Do działu zadań należy:

 • organizowanie i prowadzenie działalności oraz sprawowanie nadzoru w zakresie eksploatacji nieruchomości,
 • nadzorowanie gospodarki paliwowo – energetycznej,
 • nadzór nad urządzeniami energetycznymi, technicznymi, instalacjami elektro-energetycznymi, urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, siecią wodno-kanalizacyjną, sieciami centralnego ogrzewania, chłodu i ciepła technologicznego, urządzeniami łączności telefonicznej, sygnalizacji alarmu pożarowego, sygnalizacji przyzywowych,
 • nadzór nad systemami wentylacji i klimatyzacji,
 • odbiór z oddziałów odpadów medycznych, nadzór nad ewidencją odpadów medycznych i przekazaniem do utylizacji.

Eksploatacja i nadzór w/w sieci i urządzeń realizowany jest poprzez:

 • bieżący nadzór nad urządzaniami i instalacjami,
 • przeprowadzenie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń celem zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji,
 • sporządzanie i wykonywanie planów remontów, przeglądów serwisowych oraz napraw i zapewnianie ich realizacji przy pomocy służb własnych i zewnętrznych zamawianych w trybie zleceń u innych jednostek gospodarczych,
 • zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych i napraw sprzętu i aparatury technicznej poprzez zabezpieczanie usług specjalistycznych jednostek serwisu technicznego,
 • organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystania zużywanych środków rzeczowych,
 • sporządzanie planów zaopatrzenia w środku techniczne,
 • sporządzanie umów serwisowych i kontrola nad ich realizacja,
 • sporządzanie zapotrzebowań materiałowych,
 • współpraca z serwisami urządzeń technicznych, Urzędem Dozoru Technicznego i innymi instytucjami nadzoru i kontroli,
 • organizowanie i nadzorowanie gospodarki paliwowo – energetycznej.

W skład działu wchodzą:

 • pracownicy biurowi
 • elektrycy
 • hydraulicy
 • konserwatorzy