Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Kierownik działu
Marek Zboiński
tel 91 42 51 421

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych realizuje zadania w zakresie:

1. Sprawy Pracownicze:

a) prowadzenia całokształtu spraw formalnych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

b) prowadzenia akt osobowych,

c) ochrony danych osobowych,

d) szkolenia pracowników oraz ich doskonalenia zawodowego, stażów podyplomowych, praktyk studentów i uczniów,

e) nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników Regulaminu Pracy, a w szczególności przestrzegania obowiązującego czasu pracy,

f) negocjacji i uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi spraw dotyczących Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzeń, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a także przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków dotyczących aktualizacji
i zmian tych aktów,

g) zgłaszania pracowników (oraz innych osób na podstawie odrębnych przepisów) do ubezpieczenia społecznego,

h) administrowanie w imieniu Dyrektora Zakładu środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

i) wydawanie zaświadczeń pracownikom, sporządzanie zakresów czynności poszczególnym pracownikom w oparciu o wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu oraz wykonywanie innych czynności dotyczących spraw pracowniczych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń lub poleceń Dyrektora Zakładu.

2. Sprawy organizacyjne:

a) przygotowywanie zarządzeń Dyrektora Zakładu i prowadzenie rejestru zarządzeń,

b) prowadzenie spraw związanych z organizacją posiedzeń rady społecznej w tym projektów aktów regulujących ustrój, zasady funkcjonowania oraz organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

c) organizacja konkursów na, objęte tą procedurą na podstawie obowiązujących przepisów, stanowiska w Zakładzie.