Dział Księgowości

Zadania działu:

 1. Prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawowymi oraz zapewnienie ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego;
 2. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno- rachunkowym oraz zgodności  z zawartą umową;
 3. Fakturowanie, wystawianie not obciążeniowych, odsetkowych i not korygujących (z wyjątkiem fakturowania NFZ);
 4. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałtów samochodowych, zaliczek;
 5. Organizowanie obrotu gotówkowego i prowadzenie obsługi kasowej;
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 7. Prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym;
 8. Prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT;
 9. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych: podatkowych, z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz PFRON;
 10. Terminowa realizacja zobowiązań jednostki ;
 11. Analizowanie i egzekwowanie należności wynikających z rozliczeń za usługi;
 12. Rozliczenia dotacji, dofinansowań, w tym z UE;
 13. Przygotowanie sprawozdań finansowych oraz dokumentacji dla potrzeb badania biegłego rewidenta

Kontakt:

Główny Księgowy:    Edyta Bilska,   tel. 91 42 51 411

 • Kasa (rozliczenia delegacji, zaliczek, ewidencja środków trwałych) tel. 91 42 51 416
 • Sekcja płac (wynagrodzenia, podatki dochodowe, ubezpieczenia społeczne) tel. 91 42 51 415
 • Fakturowanie, kontrola zgodności z zawartą umową, PZU tel. 91 42 51 410 (wew. 627)
 • Przelewy tel. 91 42 51 414
 • Rozliczenia kosztów tel. 91 42 51 413
 • Rozliczenia VAT, windykacja tel. 91 42 51 413
 • Rozrachunki z kontrahentami tel. 91 42 51 410 (wew. 627)
 • Rozliczenia finansowe, rozliczenia UE tel. 91 42 51 412