Dział Administracyjno-Gospodarczy

W skład działu wchodzą:

–           kierownik działu, nr tel.: 91 42 51 433,

–           specjaliści ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia, nr tel.: 91 42 51 431, 91 42 51 432,

–           specjalista ds. inwentaryzacji, nr tel. 91 42 51 433,

–           telefonistka,

–           magazynier,

–           obsługa gospodarcza.

Do zadań działu należą:

 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie
  z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie  z obowiązującym w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii Zarządzeniem nr 5/2010 Dyrektora w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych oraz organizacji, składu  i trybu pracy komisji przetargowej.
 2. Przygotowanie rocznego harmonogramu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz sporządzania sprawozdań rocznych z przeprowadzonych postępowań.
 3. Zaopatrzenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz odczynniki chemiczne.
 4. Zaopatrzenie w pościel i bieliznę oraz środki czystości i artykuły gospodarcze.
 5. Zaopatrywanie w odzież ochronną, roboczą, materiały biurowe i druki.
 6. Zaopatrywanie w materiały techniczne, budowlane i inne.
 7. Prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej, sprawowanie bieżącego nadzoru   i kontroli pracy magazynów.
 8. Opracowywanie planów zaopatrzenia na podstawie zapotrzebowań poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 9. Zabezpieczenie transportu wewnętrznego w zakresie posiłków żywnościowych, pościeli  i innych artykułów gospodarczych i medycznych.
 10. Zapewnienie transportu zewnętrznego i dysponowanie obcymi środkami transportowymi.
 11. Ewidencja odpadów komunalnych oraz nadzór nad selektywną zbiórką odpadów.
 12. Kasacja zużytego sprzętu.
 13. Prowadzenie dokumentacji zmian miejsca użytkowania przedmiotów.
 14. Prenumerata prasy, zamawianie pieczątek, tablic ogłoszeniowych.
 15. Pielęgnacja terenów zielonych.
 16. Utrzymanie czystości i porządku na terenie szpitala.
 17. Obsługa centrali telefonicznej, rozliczanie rozmów telefonicznych.
 18. Nadzór nad ochroną obiektów szpitala oraz mienia.