REGULAMIN SYSTEMU PARKINGOWEGO

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Teren ZCO jest strefą ruchu na której obowiązują:
  • Pierwszeństwo pieszych przed kierującymi pojazdami;
  • Ograniczenie prędkości do 20 km/h;
  • Parkowanie tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych.
  • Parkingi są niestrzeżone.
 2. Teren ZCO jest podzielony na trzy strefy:

A – parkingi ogólnodostępne – wjazd od ul Strzałowskiej, parkowanie płatne dla pobytów przekraczających, jednorazowo, 30 minut. Liczba miejsc parkingowych – 170.

B – parkingi pracownicze i ogólnodostępne – wjazd od ulicy Rolnej (pomiędzy pomiędzy Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, a Centrum Usług CITONET , parkowanie bezpłatne. Liczba miejsc parkingowych – 230.

C – parking pracowniczy od ulicy Rolnej przy budynku administracyjnym.

 1. Zaleca się ograniczenie przebywania w strefie A do niezbędnego minimum i przejechanie do strefy B po wysadzeniu pasażera/ pasażerów, w czasie 30 minut wolnych od opłaty.
 2. Pacjenci, którzy będą hospitalizowani proszeni są o parkowanie w strefie B. Pozwoli to na uniknięcie wysokich opłat.
 3. Kierujący pojazdami wjeżdżającymi na teren szpitala służbowo (karetkami, pojazdami dostawczymi, kurierskimi, śmieciarkami itp.) wjeżdżają nieodpłatnie. W razie pobytu pojazdu, nie ujętego w bazie danych ZCO, przekraczającego 30 minut należy przełożyć bilet wjazdowy upoważnionemu pracownikowi szpitala celem walidacji (likwidacji obowiązku wniesienia opłaty).
 4. Zasady parkowania pracowników szpitala są uregulowane odrębnym zarządzeniem.
 1. Naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym, w tym zasad obowiązujących kierujących pojazdami w strefie ruchu, podlegają sankcjom w postaci:
  • powiadomienia Straży Miejskiej i Policji;
  • odholowania pojazdu;
  • zmiany zasad rozliczania opłaty za wjazd na mniej korzystne,

W/w sankcje dotyczą, w szczególności parkowania poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi w tym zastawiania dojazdu do obiektów szpitalnych, blokowania dróg pożarowych, dojazdu do zbiornika tlenu medycznego dewastacji zieleni i chodników,  itp. zachowań.

STREFA A

 1. Wjazd jest możliwy bramą główną z ulicy Strzałowskiej, oraz ze strefy B.
 2. Pobyt podlega opłacie w wysokości 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu,
  w przypadku wjazdu na czas dłuższy od 30 minut.
 3. Jednorazowy pobyt pojazdu przekraczający 5 godzin w ciągu jednej doby podlega opłacie dziennej w kwocie 15 zł.
 4. Osoba wjeżdżająca ma obowiązek zatrzymania pojazdu przed szlabanem (także
  w przypadku jazdy za innym pojazdem) i pobrania biletu parkingowego (nie dotyczy pojazdów z numerem rejestracyjnym ujętym w bazie danych ZCO – szlaban otwiera się samoczynnie po rozpoznaniu numeru)
 5. Opuszczenie strefy A następuje poprzez:
  • wyjazd powrotny w kierunku ulicy Strzałowskiej.
  • przejazd do strefy B (miejsca parkingowe bezpłatne).
 6. Opuszczający strefę A w ciągu 30 minut od chwili wjazdu wkłada bilet parkingowy do terminalu zlokalizowanego przed szlabanem wyjazdowym.
 7. Opuszczający strefę A po upływie 30 minut reguluje należną opłatę w następujący sposób:
  • w terminalu wyjazdowym bezgotówkowo wyłącznie w sposób zbliżeniowy, lub
  • w kasie parkingowej, gotówką, lub bezgotówkowo (zbliżeniowo, albo stykowo).
 8. Jeżeli wystąpią problemy z płatnością, lub z wyjazdem, należy skontaktować się z portierem przy ul Strzałowskiej, który ma także możliwość przyjęcia opłaty gotówkowej na podstawie biletu parkingowego.
 9. W przypadku zagubienia biletu parkingowego należy wnieść opłatę w kasie parkingowej, lub u portiera przy ul Strzałowskiej podając uprzednio numer rejestracyjny pojazdu. W przypadku braku identyfikacji numeru pojazdu, lub faktu wjazdu w systemie parkingowym należy uiścić opłatę specjalną w wysokości 30 zł.
 10. Czas na opuszczenie strefy A po wniesieniu opłaty wynosi 15 minut.

STREFA B

 1. Parkingi są przeznaczone są zarówno dla pracowników szpitala, jak i pozostałych osób wjeżdżających z zewnątrz, lub ze strefy A.
 2. Wjazd samochodów osobowych jest wolny od opłat i nie wymaga pobierania biletu parkingowego
 3. Możliwy jest powrót do strefy A celem odbioru pacjenta w ciągu kolejnych 30 minut wolnych od opłaty, lub wyjazd na zewnątrz.
 4. Wjazd do strefy B (a także wyjazd) z zewnątrz, od strony ulicy Rolnej, jest możliwy
  w dni powszednie od        do     …. . Przejazd ze strefy A jest możliwy całodobowo.

STREFA C

 1. Parking przeznaczony wyłącznie dla uprawnionych pracowników ZCO, pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących na terenie ZCO czynności służbowe i dla gości.
 2. Osoba wjeżdżająca ma obowiązek zatrzymania pojazdu przed szlabanem. Wjazd następuje po rozpoznaniu numeru rejestracyjnego samochodu i automatycznym otwarciu szlabanu przez system parkingowy.
 3. Wyjazd następuje także po rozpoznaniu numeru rejestracyjnego. Osoba wyjeżdżająca ma obowiązek zachowywać gotowość zahamowania pojazdu jadącego w kierunku szlabanu, na wypadek gdyby szlaban się nie otworzył. Jest szczególnie istotne
  z uwagi na znaczny spadek terenu w kierunku szlabanu wyjazdowego.
 4. W strefie C nie ma możliwości wjazdu pojazdów nie uprawnionych, pobierania biletów i regulowania płatności za wjazd.

II. ZASADY SZCZEGÓLNE

 1. Pracownicy
  1. Parkingi w strefie A są przeznaczone dla pacjentów i osób towarzyszących
  2. Pracownicy, z wyjątkiem osób uprawnionych, korzystają nieodpłatnie z parkingów w strefie B.
  3. Wyjątkiem od powyższej zasady jest, ograniczona liczbowo możliwość parkowania w strefach A i C. Liczbę miejsc udostępnianych w tych strefach oraz wysokość i zasady uiszczania abonamentu określa Dyrektor Szpitala w odrębnym zarządzeniu wewnętrznym.
 1. Goście
  1. W rozumieniu niniejszego regulaminu za gości uznaje się pracowników instytucji kontrolujących szpital, inne osoby zaproszone przez dyrektora szpitala, uczestników szkoleń prowadzonych na terenie ZCO.
  2. Goście są zwolnieni z opłat za parkowanie.
  3. Zalecane jest poinformowanie szpitala (Sekretariat Tel. 091 42 51 408)
   o zamiarze wjechania gościa na teren objęty parkowaniem płatnym, ze wskazaniem marki samochodu, i jego numeru rejestracyjnego, oraz planowanego terminu, w którym gość będzie wjeżdżał na teren ZCO. Informacja taka powinna być udzielona najpóźniej w przeddzień zamierzonego wjazdu. Po weryfikacji informacji, numer rejestracyjny zostanie ujęty w bazie danych systemu parkingowego, a wjazd na teren ZCO nie będzie wymagał pobrania biletu parkingowego
  4. W pozostałych przypadkach gość jest zobowiązany do pobrania biletu oraz do przedłożenia go w ZCO celem walidacji (likwidacji opłaty).
 1. Dostawcy i usługodawcy.
  1. Wjazd zwolniony z opłaty za parkowanie.
  2. ZCO umożliwia wskazanie, w każdej zawieranej umowie gospodarczej, numerów rejestracyjnych pojazdów użytkowanych w trakcie jej realizacji. Wskazane pojazdy zostają zamieszczone w bazie danych systemu parkingowego, a ich wjazd i wyjazd następuje na podstawie odczytu tablic
   i nie  wymaga pobrania biletu parkingowego.
  3. Wjazd dostaw do budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (Apteka, Zakład Patomorfologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej)
   oraz samochodów śmieciarek ma miejsce bramami przyległymi do w/w budynku, z pominięciem systemu parkingowego.
  4. Pozostałe wjazdy, o ile nie nastąpi samoczynne otwarcie szlabanu po rozpoznaniu numeru rejestracyjnego, wymagają pobrania biletu parkingowego.
  5. Wyjazd przed upływem 30 minut nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych czynności zwalniających od opłat.
  6. Wyjazd po upływie dłuższego czasu, o ile nie nastąpi samoczynne otwarcie szlabanu po rozpoznaniu numeru rejestracyjnego, wymaga przedłożenia biletu parkingowego celem jego walidacji.
 1. Inwalidzi
  1. Inwalidzi posiadający kartę parkingową zwalniającą od opłat w miejskich strefach płatnego parkowania parkują także nieodpłatnie na terenie ZCO.
  2. Fakt posiadania karty należy zgłosić administracji szpitala.
  3. Szpital wydzielił miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, lecz nie gwarantuje ich dla wszystkich osób uprawnionych. Jeżeli jest to możliwe, w razie braku wolnego miejsca dla  niepełnosprawnych, należy skorzystać ze zwykłego miejsca parkingowego.