Informacje o programie

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie corocznie podpisuje umowę z Centrum Onkologii-Instytutem w Warszawie na realizację zadania Prewencja Pierwotna Nowotworów w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów ma na celu radykalną poprawę edukacji mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia poprzez popularyzację zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i populacyjnych programów wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Program realizowany jest poprzez:

  1. Wdrażanie do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych projektu edukacyjnego „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Projekt realizowany jest od września 2013r. w porozumieniu z Wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Szczecinie, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.  Celem projektu jest budowanie świadomości onkologicznej poprzez promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych prozdrowotnego stylu życia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz tworzenie sieci szkół promujących zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.  Młodzież szkolna pod opieką nauczycieli przeszkolonych w ramach realizacji projektu, uczestniczy w swoich środowiskach lokalnych w licznych przedsięwzięciach, upowszechniających właściwe zachowania zdrowotne w szkole, rodzinie i  środowisku.
  2. Organizację szkoleń/pogadanek upowszechniających wiedzę o czynnikach przyczynowych powstawania nowotworów oraz wpływu czynników stylu życia na ryzyko zachorowania;
  3. Organizację kampanii medialnych;
  4. Działania na rzecz zmniejszenia ekspozycji populacji polskiej na działanie rakotwórczych substancji zawartych w dymie tytoniowym, a w szczególności organizację akcji z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu i Światowego Dnia Rzucania Palenia;
  5. Organizację i współudział w akcjach profilaktycznych, piknikach rodzinnych promujący zdrowy styl życia ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, bezpiecznego opalania, popularyzacji idei walki z biernym i czynnym paleniem tytoniu, informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi miast, powiatów i gmin;
  6. Bezpłatny kolportaż materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

Europejski Kodeks Walki z Rakiem – wprowadzenie

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

I. Prowadząc zdrowy tryb życia można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych
1. Nie pal; jeśli palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących.
2. Wystrzegaj się otyłości.
3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
4. Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Ogranicz spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce.
5. Nie pij; jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie; mężczyźni do dwóch porcji dziennie, kobiety do jednej porcji  dziennie.
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Szczególnie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające skłonność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie
stosować środki chroniące przed słońcem.

7. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. Zawsze stosuj się do instrukcji postępowania z substancjami
rakotwórczymi. Przestrzegaj zaleceń krajowych ośrodków ochrony radiologicznej.

8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

II. Populacyjne programy ochrony zdrowia, mogące zapobiegać rozwojowi nowotworów lub zwiększać szanse ich wyleczenia.
9. Kobiety po 25. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Badania należy prowadzić w ramach programów
podlegających procedurom kontroli jakości, zgodnymi z „Europejskimi wytycznymi kontroli jakości badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy”.

10. Kobiety po 50. roku życia powinny uczestniczyć  w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi. Badania te należy prowadzić w ramach programów
zdrowotnych podlegających procedurom kontroli jakości, zgodnymi z „Europejskimi wytycznymi kontroli jakości mammograficznych badań przesiewowych”.

11. Kobiety i mężczyźni po 50. roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Badania te powinny być prowadzone w ramach
programów uwzględniających procedury kontroli jakości.