Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii wybrano następujących oferentów:

1) firma przedsiębiorcy “Anna Olga Barwińska” z siedzibą w Szczecinie,
2) firma przedsiębiorcy “Marek Boehlke, Fizyka Medyczna i Programowanie Komputerowe z siedzibą w Szczecinie,
3) firma przedsiębiorcy “Wioletta Korycka-Sawińska” z siedzibą w Policach,,
4) firma przedsiębiorcy „Usługi z Zakresu Fizyki Medycznej, Waldemar Stanisław Kot” z siedzibą w Szczecinie,
5) firma przedsiębiorcy “Mirosław Lewocki” z siedzibą w Szczecinie,
6) firma przedsiębiorcy “Magdalena Łukowiak” z siedzibą w Szczecinie,
7) firma przedsiębiorcy “Agnieszka Macała” z siedzibą w Policach,
8) firma przedsiębiorcy “Małgorzata Niechciał” z siedzibą w Szczecinie,
9) firma przedsiębiorcy “Anna Talik-Urynowicz” z siedzibą w Szczecinie,
10) firma przedsiębiorcy “Marzena Beata Więcko” z siedzibą w Szczecinie.

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora ZCO, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

D Y R E K T O R

KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 12 stycznia 2018 r.

Bookmark the permalink.