Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

fotowoltaika_znaki

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP)

Nazwa zadania: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi

Numer projektu: RPZP.02.10.00-32-A037/16-00

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Gospodarka niskoemisyjna, w ramach działania 2.10: Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych, cel tematyczny 04: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii

Całkowita wartość projektu: 4 600 218,73 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 2 488 901,56 zł,

Środki własne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: 2 111 317,17 zł. 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 01.03.2016 r.

Cele projektu

W projekcie zidentyfikowano następujący cel główny oraz cele szczegółowe:

 1. Cel główny Poprawa efektywności energetycznej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Beneficjenta, poprzez wykonanie do lipca 2017 r., systemu energii odnawialnej wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
 2. Cele szczegółowe:

a) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej funkcjonującej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, co dodatkowo zapewni pozytywne efekty ekologiczne

b) Przyczynienie się do wypełnienia przez Polskę unijnych zobowiązań do wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku, dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej funkcjonującej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych technicznie i technologicznie niezależnych, o mocy 399,84 kW i 18,36 kW, składających się ze źródła pozyskiwania i przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urządzeń techniczno-technologicznych przetwarzających wytworzoną energię elektryczną do parametrów użytkowych odbiorców energii, linii kablowych służących przesyłaniu wytworzonej energii oraz infrastruktury technicznej towarzyszącej, związanej z eksploatacją, nadzorem technicznym elektrowni oraz ochroną i bezpieczeństwem. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna wykorzystana będzie na potrzeby własne szpitala.

Genezą problemu, który projekt ma rozwiązać są rosnące w ostatnich latach koszty związane z energią elektryczną wykorzystywaną przez Szpital do codziennej działalności. W ostatnich kilku latach Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zakończyło szereg inwestycji budowlano-doposażeniowych na terenie szpitala. Powstały nowe budynki, w których usytuowano nowe oddziały szpitalne, dokonano również inwestycji w sprzęt medyczny (nowy rezonans magnetyczny, tomograf). Wszystkie te działania spowodowały znaczny wzrost kosztów związanych z zapewnieniem energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania czy to nowego sprzętu medycznego czy też oświetlenia nowych pomieszczeń powstałych w ramach infrastruktury szpitala. Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych ma przyczynić się do obniżenia tych kosztów.

 

 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii informuje o podpisaniu Decyzji i przystąpieniu do realizacji projektu pn.: „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa, Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie).

Całkowita wartość projektu zgodnie z decyzją nr RPZP.09.10.00-32-002/18-00, zawartą w dniu 21 listopada 2018 roku 39 992 441,92 zł, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 33 993 575,56 zł 85,00%
Budżet Państwa 3 999 244,19 zł 10,00%
Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę Województwo Zachodniopomorskie (WZP) – 1 000 000,00 zł 2,50%
Środki SPZOZ 999 622,17 zł 2,50%

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii:
Wydatki kwalifikowalne – 2 920 991,39 zł,
Dofinansowanie – 2 774 941,82 zł 95,00%,
Wkład własny – 146 049,57 zł 5%.

Partnerzy projektu:

W bezpośredniej realizacji projektu planuje się udział jednostek, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Inne podmioty ochrony zdrowia m.in. szpitale powiatowe, szpitale kliniczne lub niepubliczne jednostki ochrony zdrowia, będą mogły korzystać z rezultatów projektu, w szczególności z e-usług oraz gromadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) na poziomie regionalnym.

Projekt realizowany będzie przez jednostki związane Umową o Partnerstwie:

 1. Województwo Zachodniopomorskie – Lider,

oraz podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – partnerzy projektu:

 1. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,
 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,
 3. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie”,
 4. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
 5. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki,
 6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach,
 7. Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika,
 8. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
 9. Regionalny Szpital w Kołobrzegu,
 10. SP ZOZ Woj. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,
 11. Szpital Uzdrowiskowy “Willa Fortuna”- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu,
 12. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ “Leśna Ustroń” w Tucznie,
 13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie.

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez jednostki medyczne biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.

Informacji o Projekcie udziela:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zdrowia
Biuro ds. e-Zdrowia
ul. Starzyńskiego 3-4,
70-506 Szczecin
e-mail: wkret@wzp.pl, tel. 91 44 16 211,
e-mail: kpodgorny@wzp.pl, tel. 91 44 16 242,
e- mail: rsobczak@wzp.pl tel. 91 44 16 217,
www.wz.wzp.pl
www.rpo.wzp.pl