Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

fotowoltaika_znaki

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP)

Nazwa zadania: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi

Numer projektu: RPZP.02.10.00-32-A037/16-00

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Gospodarka niskoemisyjna, w ramach działania 2.10: Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych, cel tematyczny 04: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii

Całkowita wartość projektu: 4 600 218,73 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 2 488 901,56 zł,

Środki własne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: 2 111 317,17 zł. 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 01.03.2016 r.

Cele projektu

W projekcie zidentyfikowano następujący cel główny oraz cele szczegółowe:

 1. Cel główny Poprawa efektywności energetycznej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Beneficjenta, poprzez wykonanie do lipca 2017 r., systemu energii odnawialnej wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
 2. Cele szczegółowe:

a) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej funkcjonującej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, co dodatkowo zapewni pozytywne efekty ekologiczne

b) Przyczynienie się do wypełnienia przez Polskę unijnych zobowiązań do wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku, dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej funkcjonującej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych technicznie i technologicznie niezależnych, o mocy 399,84 kW i 18,36 kW, składających się ze źródła pozyskiwania i przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urządzeń techniczno-technologicznych przetwarzających wytworzoną energię elektryczną do parametrów użytkowych odbiorców energii, linii kablowych służących przesyłaniu wytworzonej energii oraz infrastruktury technicznej towarzyszącej, związanej z eksploatacją, nadzorem technicznym elektrowni oraz ochroną i bezpieczeństwem. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna wykorzystana będzie na potrzeby własne szpitala.

Genezą problemu, który projekt ma rozwiązać są rosnące w ostatnich latach koszty związane z energią elektryczną wykorzystywaną przez Szpital do codziennej działalności. W ostatnich kilku latach Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zakończyło szereg inwestycji budowlano-doposażeniowych na terenie szpitala. Powstały nowe budynki, w których usytuowano nowe oddziały szpitalne, dokonano również inwestycji w sprzęt medyczny (nowy rezonans magnetyczny, tomograf). Wszystkie te działania spowodowały znaczny wzrost kosztów związanych z zapewnieniem energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania czy to nowego sprzętu medycznego czy też oświetlenia nowych pomieszczeń powstałych w ramach infrastruktury szpitala. Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych ma przyczynić się do obniżenia tych kosztów.

 

 

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP)

Nazwa zadania: Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego sposobem na walkę z chorobami negatywnie wpływającymi na rynek pracy

Numer projektu: RPZP.06.08.00-32-K005/17

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej nr 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Rynek Pracy; w ramach działania 6.8: Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne; cel tematyczny 08: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników; priorytet inwestycyjny 8vi: Aktywne i zdrowe starzenie się; Cel szczegółowy: Wdrożenie programów zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy

Całkowita wartość projektu: 1 595 876,40 zł,

Dofinansowanie z EFS: 1 516 082,58 zł,

Środki własne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: 79 793,82 zł. 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 01.07.2018 r.

Cele projektu

Cel główny projektu to: rozwój profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na profilaktykę i wczesne wykrywanie raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów tzw. “białych plam”.

Realizacja powyższego celu powinna umożliwić osiągnięcie następujących rezultatów:

 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 1625 osób;
 2. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne – 1500 osób.

Od dłuższego czasu odnotowuje się stały wzrost liczby zachorowań na nowotwory jelita grubego. Niniejszy projekt ma mu umożliwić bardziej aktywny udział w realizacji badań profilaktycznych dotyczących tego typu schorzenia, co z kolei skutkować będzie wzrostem wyleczeń pacjentów. W ramach niniejszego projektu zostanie objęta wsparciem grupa minimum 1625 os. (1000 kobiet i 625 mężczyzn) spełniających wymogi określone dla grupy docelowej tj.:

 1. osoby w wieku od 55 lat do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby),
 2. osoby w wieku od 25 lat do 65 lat pochodzące z rodzin HNPCC lub FAP
  (z potwierdzonym obciążeniem genetycznym).

Ponadto grupę docelową w projekcie, kierowaną na badania profilaktyczne z zakresu raka jelita grubego stanowić będą w 50% osoby zamieszkujące lub pracujące na obszarach białych plam określonych dla województwa. Projekt zakłada realizację trzech zadań:

 1. Realizacja usług zdrowotnych w kierunku rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego,
 2. Organizacja zajęć Regionalnej Szkoły Onkologicznej – zajęcia dla lekarzy i pielęgniarek,
 3. Zakup aparatury i sprzętu medycznego.