ZPORR

Kompleksowa opieka pooperacyjna dla pacjentów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Z/2.32/I/1.3.2/441/05

Medycyna należy do dziedzin, których staranie o najwyższy poziom świadczonych usług ma szczególne znaczenie albowiem od sprawności działania lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego zależy zdrowie i życie człowieka. Leczenie i opieka pooperacyjna jest ważnym ogniwem końcowego etapu każdej wykonanej operacji co potwierdza doświadczenie i praktyka codziennej pracy zespołów operacyjnych. Zgodnie z nowoczesnym podejściem do jakości pacjent jest głównym podmiotem działań jednostki a zaspokajanie jego oczekiwań i preferencji jest celem nadrzędnym. Odpowiednie postępowanie pooperacyjne jakie gwarantuje wykwalifikowany personel, wyposażenie w nowoczesny sprzęt monitorujący i wspomagający funkcje życiowe oraz odpowiedni stan sanitarno epidemiologiczny pomieszczeń to czynniki prowadzące do ograniczenia powikłań pooperacyjnych.

W założeniach projektu „Kompleksowa opieka pooperacyjna dla pacjentów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii” położono nacisk na  dostosowanie warunków lokalowych , wyposażenia i sprzętu do wymogów unijnych w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej.

W wyniku modernizacji I piętra Oddziału Chirurgii Onkologicznej powstał Odcinek Pooperacyjny w skład którego weszły sale czterołóżkowe, trzyłóżkowe i jednołóżkowe , dyżurka pielęgniarska z terminalem oddziałowym, pokój lekarzy anestezjologów gwarantujący bezpośredni nadzór nad pacjentem w pierwszych dobach po zabiegu. Pomieszczenia pobytu chorych wyposażone zostały w urządzenia systemu komunikacji wewnętrznej, kamery telewizji dozorowej , system paneli przyłóżkowych z aparatem do mierzenia ciśnienia oraz kardiomonitorem. Zestawy parawanów przyłóżkowych gwarantują zachowanie intymności podczas wykonywania zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych. Przy salach chorych znajdujš się węzły sanitarne ( łazienka z toaletą ).

Wyposażenie Sali Wybudzeń w obrębie Bloku operacyjnego spełnia standardy ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładzie opieki zdrowotnej.

Realizacja projektu pozwoliła  stworzyć właściwe warunki do realizacji zadań z zakresu leczenia chorób nowotworowych  i  pozwoliła  na ograniczenie powikłań pooperacyjnych . Możliwy stał się nadzór we wczesnym okresie pooperacyjnym na Sali  Wybudzeń w obrębie Bloku Operacyjnego gdzie oprócz monitorowania podstawowych parametrów życiowych istnieje możliwość  prowadzenia respiratoterapii do  czasu uzyskania przez pacjenta pełnej wydolności oddechowej. Oznacza to większe szanse na wyleczenie, szybszą rehabilitacje  i mniejszą liczbę  osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu                          2 160 172,78 zł
Wartość środków UE                     1 331 183,92 zł
Wartość środków własnych               828 988,86 zł

 

Modernizacja systemu informatycznego w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Z/2.32/I/1.5/503/05

Medycyna należy do dziedzin, których staranie o najwyższy poziom świadczonych usług ma szczególne znaczenie albowiem od sprawności działania lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego zależy zdrowie i życie człowieka. Jednym z warunków osiągnięcia tego celu jest posiadanie sprawnego systemu informatycznego pozwalającego na szybki przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi szpitala oraz ich gromadzenie i przetwarzanie.

Realizacja projektu „Modernizacja systemu informatycznego w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii jest związana równolegle z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015 uchwalonej w dniu 23 października 2000 r. przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.  Za cel strategiczny w ramach tego dokumentu uznano podniesienie jakości życia w regionie. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy warunków dostępu do informacji publicznej ( promocja zdrowia), publicznych usług w tym e – zdrowia.

Kluczowym elementem projektu był zakup i uruchomienie programu, którego zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie danych o pacjentach, ich pobytach w szpitalu oraz związane z tym dane medyczne dotyczące diagnozy i przebiegu terapii.  W działalności statutowej szpitala nierozerwalnie z realizacją procedur medycznych związane jest gromadzenie informacji ekonomicznych. Program umożliwił wiarygodną wycenę kosztów leczenia pacjentów, ewidencje i rozliczenie kosztów działalności medycznej, klasyfikacje procedur według miejsca powstawania kosztów, wycenę procedur będšcej podstawą rozliczeń z NFZ czy ewidencje wykonanych procedur.

Nowe serwery , stacje robocze, oprogramowanie systemowe ewidencji medycznej i finansowo-księgowe, serwis intranetowy pozyskiwania i analizy danych wraz z modułem informowania pacjentów, szkolenia w zakresie obsługi wdrażanych systemów przyczyniły się do stworzenia w infrastrukturze informatycznej szpitala spójnego i bardzo wydajnego systemu gromadzenia i przetwarzania oraz analizy danych zapewniające korelacje między informacją śródłową a sprawozdawczością dla personelu medycznego i niemedycznego, pacjentów i odbiorców zewnętrznych, zwiększenia liczby stanowisk w których powstają niezbędne dla działalności jednostki informacje , likwidacje potencjalnych źródeł powstawania awarii stanowisk komputerowych  oraz wymianę danych z innymi ośrodkami medycznymi z kraju i zagranicy.

Pozytywny wpływ na poprawę jakości opieki i leczenia pacjentów w szpitalu wynika z lepszej organizacji pracy. Realizacja projektu pozwoliła przede wszystkim przyśpieszyć sprawność obsługi pacjentów.

Wartość projektu                   1 219 694,72 zł
Wartość środków UE                 629 423,41 zł
Wartość środków własnych         590 271,31 zł

 

Zakup nowoczesnej, ekologicznej aparatury do obrazowego diagnozowania chorób nowotworowych

Z/2.32/I/1.3.2/440/05

Medycyna należy do dziedzin, których staranie o najwyższy poziom świadczonych usług ma szczególne znaczenie albowiem od sprawności działania lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego zależy zdrowie i życie człowieka.

Realizacja projektu „Zakup nowoczesnej, ekologicznej aparatury do obrazowego diagnozowania chorób nowotworowych” jest ściśle powiązana z celami zakładanymi zarówno przez narodowy Program Zdrowia jak i regionalnš sektorową strategię w ochronie zdrowia.
Zakupiona aparatura medyczna i współpracujące urządzenia komputerowe, mammograf, aparat RTG oraz kamera laserowa umożliwiająca wydruk zdjęć funkcjonują w oparciu o nową technologię, polegającą na stworzeniu obrazu diagnostycznego w formie cyfrowej. Urządzenia komputerowe czyli trzy stanowiska do opisywania zdjęć oraz serwer do archiwizacji zdjęć w formie elektronicznej zastąpiły negatoskopy. Lekarz dokonujący opisu ma do dyspozycji narzędzie umożliwiające obróbkę zdjęć poprzez filtrowanie, powiększenie, pomiar wielkości guzków.  Nowe rozwiązanie umożliwiło zwiększenie poziomu niezawodności procesu diagnostycznego, gdyż obrazy tworzone, przetwarzane i wyświetlane wyłącznie w formie elektronicznej mają optymalną jakość. Usuwanie z elektronicznego obrazu diagnostycznego struktur niepotrzebnych, utrudniających ocenę medyczną, natychmiastowe poprawienie zdjęcia wadliwego z powodu poruszenia się pacjenta a przede wszystkim bezzwłoczne udostępnienie wyniku lekarzowi prowadzącemu terapie pacjenta, analiza porównawcza jest błyskawicznie dostępna do  wcześniejszych zdjęć pacjenta, a ma to szczególne znaczenie w onkologii, gdzie pacjent powraca na kolejne etapy leczenia skojarzonego oraz na cykliczne badania kontrolne. Wysokospecjalistyczna aparatura medyczna będąca przedmiotem projektu umożliwi uzyskanie wymiernej poprawy w wykrywaniu i wczesnym rozpoznawaniu chorób nowotworowych tym samym przyczyni się do wzrostu optymalizacji leczenia. Efekt ekologiczny to eliminacja odpadów w postaci zużytych odczynników i filmów oraz zużycie wody do chłodzenia klisz.

Wartość projektu                      2 115 288,16 zł
Wartość środków UE                 1 080 750,00 zł
Wartość środków własnych         1 034 538,16 zł