Europejska Współpraca Transgraniczna

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz budżetu państwa.

Nazwa zadania: Transgraniczna wymiana rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Numer projektu: FMP-0421-20-C

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Realizacja w ramach projektu:

Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych projektów Komunikacja-Integracja –Współpraca”.

Całkowita wartość projektu: 47 938,82 zł,

Dofinansowanie: 40 747,99 zł,

Środki własne ZCO: 7 190,83. 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 23.10.2020 r.

Cele projektu

Projekt partnerski Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ze strony polskiej oraz Gmina Blankensee po stronie niemieckiej. Partnerzy w ramach projektu będą wymieniać się doświadczeniami związanymi z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem zakażeniom wirusem COVID-19. Zdobyta wiedza i dobre praktyki będą wykorzystywane przez partnerów w ramach codziennej pracy swoich placówek. Działania mają na celu informowanie społeczeństwa jak należy zachować się przy korzystaniu z przestrzeni publicznej w szczególności przy korzystaniu z usług medycznych i załatwianiu spraw urzędowych. Dobre praktyki będą propagowane poprzez zorganizowanie, wyposażenie i oznakowanie miejsc obowiązkowej dezynfekcji osób przybywających do placówek partnerów. Wyposażenie punktów i wymiana doświadczeń maja na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w walce ze skutkami  pandemii. Za pomocą strony internetowej, mediów społecznościowych i bezpośrednio w placówkach partnerów będą dostępne aktualne informacje o ograniczeniach, nakazach i zakazach związanych z wystąpieniem stanu epidemii tj. zasłanianie twarzy maseczkami bądź przyłbicami, dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu społecznego. Szczególnie zwracana będzie uwaga na podniesienie świadomości i odpowiedzialności w kontaktach z pacjentami onkologicznymi, którzy są szczególnie narażeni na zachorowania covid-19 ze względu na obniżoną odporność. Wyposażenie i oznakowanie miejsc obowiązkowej dezynfekcji osób przybywających do placówek partnerów  zabezpieczą osoby przebywające w siedzibach partnerów oraz pozytywnie wpłynie na rozpowszechnienie aktualnej wiedzy na temat zagrożenia covid-19. Do tego celu będzie służyła utworzona strona internetowa oraz profile w mediach społecznościowych.

W rozpowszechnianiu informacji pomagać będą organizacje uczestniczące razem z ZCO i Gminą Blankensee w akcjach promocji zdrowia – Gmina Dobra, Stowarzyszenie Amazonek, Lions Club Magnolia.

 

INTERREG III

Sieć telemedyczna wspierająca leczenie chorób nowotworowych w Euroregionie Pomerania 

Nr INT/MV-BB-PL/B/026/05

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia (2004-2006)

Wartość całkowita zrealizowanego projektu: 1.299.313,60 PLN

Dzięki realizacji projektu utworzono międzyszpitalną sieć telemedyczną poprzez utworzenie bazy do rozwoju innowacyjnych rozwiązań medycznych, a także usprawniono funkcjonowanie obiegu informacji pomiędzy różnymi placówkami, pozwalające na zapewnienie wysokiej jakości leczenia osób cierpiących na choroby nowotworowe w regionie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt realizowano przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, a także przy współudziale partnera projektu Tumorzentrum Vorpommern e.V. w Greifswaldzie. W ramach projektu zmodernizowano infrastrukturę sieci teleinformatycznej, zakupiono sprzęt do telepato logii
i teleradiologii, zmodernizowano węzły dostępowe do sieci szkieletowej, zamontowano sieć prywatną (VPN) oraz zintegrowano z istniejącą siecią komputerową funkcjonującą u partnera niemieckiego.

Po stronie niemieckiej realizowany jest projekt komplementarny pod nazwą „Telemedizinisches Netzwerk zur Verbessung Tumorversorgung” przez Tumorzentrum Vorpommern e.V. in Greifswald.

Projekt realizowano w okresie od 1 lipca 2006 r. do 31 lipca 2007 r.

INTERREG IV A

Interreg_IVA

„Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć współpracy POMERANIA”
nr INT-08-0001

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV A 2007 – 2013.

 Wartość projektu realizowanego przez ZCO: 925 092,17 EURO,

Wartość dofinansowania z EFRR: 85% – 786 328,34 EURO,

Środki własne ZCO: 15% – 138 763,83 EURO.

ZREALIZOWANE CELE PROJEKTU:

  • wyposażenie Sali konferencyjnej dla potrzeb przeprowadzania połączeń telekonferencyjnych – medycznych ze szpitalami partnerskimi projektu,
  • umożliwienie prowadzenia telekonferencji w zakresie teleradiologii, telepatologi, onkologii klinicznej oraz edukacyjnej studentów kierunków medycznych oraz personelu medycznego,
  • umożliwienie prowadzenia wspólnej kwalifikacji i konsultacji pacjentów do dalszego leczenia w szpitalach partnerskich,
  • umożliwienie wykorzystywania badań zgromadzonych w innych jednostkach uczestniczących w projekcie dla potrzeb i diagnostyki pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi,
  • umożliwienie udostępniania własnych zasobów obrazowych oraz potencjału ludzkiego za pomocą infrastruktury teleinformatycznej szpitala dla uczestników projektu,
  • umożliwienie wymiany doświadczeń w realizacji populacyjnych programów profilaktyki schorzeń nowotworowych w szczególności raka szyjki macicy oraz raka piersi z parterami niemieckimi,
  • umożliwienie organizowania wspólnych konferencji naukowych związanych ze stosowaniem rozwiązań telemedycznych,
  • uruchomienie stanowisk pracy dla lekarzy diagnostyków w pracowni diagnostyki obrazowej,
  • integracja wykorzystywanych urządzeń medycznych i informatycznych.


Projekt pn. „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego