Misja i Polityki ZCO

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA –

 – JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskiwania najlepszych wyników mierzonych długością przeżycia.

 

Nadrzędnym celem ZCO jest spełnienie potrzeb naszych pacjentów w zakresie świadczenia specjalistycznych usług diagnostycznych i terapeutycznych na wysokim poziomie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod diagnozowania i leczenia nowotworów oraz zapewnienie pacjentom i ich bliskim oraz personelowi Szpitala i naszym kontrahentom bezpiecznych warunków pobytu i pracy, z jednoczesnym zachowaniem pełnej dyskrecji i poufności prowadzonej działalności podstawowej, a wszystko to w poszanowaniu prawa i w oparciu o wysokie standardy etyczne.

 Dla realizacji przyjętych celów zobowiązujemy się do:

 • ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, poprzez wdrażanie nowych metod diagnozowania i leczenia,
 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej i socjalno-bytowej,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym wraz z dążeniem do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i innych zobowiązań odnoszących się do realizowanych procesów bezpieczeństwa informacji;
 • doskonalenia bezpieczeństwa informacji w zakresie poufności, dostępności i integralności danych,
 • właściwego doboru personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie oraz reprezentowaną etykę pracy zawodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji personelu oraz świadomości i zaangażowania pracowników w działania na rzecz jakości, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz bezpieczeństwa informacji,
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i podnoszenia jego skuteczności,
 • zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy personelu oraz komfortowych warunków pobytu dla pacjentów i oraz dla innych osób przebywających na terenie ZCO.

Polityka niniejsza jest ogólnie dostępna, rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.

Deklarujemy pełną odpowiedzialność za realizację przyjętej polityki oraz zapewnienie odpowiednich środków i zasobów do jej wdrożenia.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Nadrzędnym celem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w procesie żywienia zbiorowego jest zagwarantowanie bezpieczeństwa oferowanej żywności oraz zapewnienie w ramach hospitalizacji posiłków o wysokiej jakości.

Jesteśmy świadomi wpływu żywienia na stan zdrowia i skuteczność podjętej terapii naszych Pacjentów dlatego każdy uczestnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zobowiązuje się dokładać wszelkich starań w zachowaniu wysokich standardów na poszczególnych etapach procesu żywienia.

Powyższe założenia realizujemy w oparciu o Międzynarodową Normę ISO 22000:2005 oraz przepisy Prawa Żywnościowego.

System Bezpieczeństwa Żywności identyfikuje, oszacowuje, nadzoruje i eliminuje wszystkie zidentyfikowane zagrożenia odnoszące się do bezpieczeństwa  i jakości zdrowotnej żywności oraz zobowiązuje do ciągłego doskonalenia w celu zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych Pacjentów.

Cele, które wyznaczyliśmy to:

 • zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności żywionym pacjentom
 • uzyskiwanie wysokich not satysfakcji pacjentów
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Polityka niniejsza jest znana wszystkim uczestnikom Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

Miarą realizacji celów jest:

 • brak wystąpienia zatruć pokarmowych pacjentów
 • prawidłowe wyniki kontroli organów urzędowej kontroli żywności i innych organów kontrolnych
 • wysoki stopień zadowolenia pacjentów z jakości żywienia ocenianych za pomocą ankiet
 • realizacja planu szkoleń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • zachowanie wysokich standardów higienicznych i bezpieczeństwa żywności zgodnie z przepisami prawa
 • stosowanie zasad HACCP poprzez skuteczne panowanie nad zagrożeniami związanymi z procesem żywienia zbiorowego.

Przegląd systemu zarządzania Bezpieczeństwem Żywności jest prowadzony przez najwyższe kierownictwo w celu zapewnienia jego ciągłej poprawności, adekwatności i skuteczności funkcjonowania.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

W ramach nadrzędnego celu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, na zgodność z jego Misją, deklarujemy wspomaganie procesu leczenia poprzez zapewnienie zamkniętej przestrzeni zieleni służącej zaspakajaniu potrzeb rekreacyjnych i rehabilitacyjnych hospitalizowanych pacjentów oraz dążenie do minimalizacji wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, a mieszkańcom Szczecina, zapewnienie nieszkodliwego i nieuciążliwego sąsiedztwa ze strony naszej organizacji, przy pełnej jawności działań związanych z otaczającym środowiskiem naturalnym oraz zagwarantowaniu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. 

Mając świadomość niezwykle pozytywnego znaczenia wypoczynku chorego na świeżym powietrzu, właściwości oddziaływania zdrowotnego zieleni, wpływającej na dobre samopoczucie i szybszy powrót do zdrowia pacjentów, zobowiązujemy się do dbałości o zachowanie charakteru parku wypoczynkowego dla zieleni przyszpitalnej.  Dążymy, co równie istotne, do ciągłego ograniczania bezpośredniego i pośredniego, negatywnego wpływu organizacji na środowisko poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi – wody i gazu, a także do maksymalizacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Nasza polityka środowiskowa jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji.

Szczecin, dnia 30 września 2021 r.

Dyrektor
Adrian Sikorski