Misja i Polityki ZCO

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Misją Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskiwania najlepszych wyników mierzonych długością przeżycia .

 

Nadrzędnym celem ZCO jest spełnienie potrzeb naszych pacjentów w zakresie świadczenia specjalistycznych usług diagnostycznych i terapeutycznych na wysokim poziomie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod diagnozowania i leczenia nowotworów oraz zapewnienie pacjentom i ich bliskim oraz personelowi Szpitala i naszym kontrahentom bezpiecznych warunków pobytu i pracy, z jednoczesnym zachowaniem pełnej dyskrecji i poufności prowadzonej działalności podstawowej, a wszystko to w poszanowaniu prawa i w oparciu o wysokie standardy etyczne.

 Dla realizacji przyjętych celów zobowiązujemy się do :

 • ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, poprzez wdrażanie nowych metod diagnozowania i leczenia,
 • zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej i socjalno-bytowej,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym wraz z dążeniem do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i innych zobowiązań odnoszących się do realizowanych procesów bezpieczeństwa informacji,
 • doskonalenia bezpieczeństwa informacji w zakresie poufności, dostępności i integralności danych,
 • właściwego doboru personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie oraz reprezentowaną etykę pracy zawodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji personelu oraz świadomości i zaangażowania pracowników w działania na rzecz jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz bezpieczeństwa informacji,
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i podnoszenia jego skuteczności,
 • zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy personelu oraz komfortowych warunków pobytu dla pacjentów i oraz dla innych osób przebywających na terenie ZCO.

Polityka niniejsza jest ogólnie dostępna, rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.

Deklarujemy pełną odpowiedzialność za realizację przyjętej polityki oraz zapewnienie odpowiednich środków i zasobów do jej wdrożenia.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

        Nadrzędnym celem Działu Żywienia Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności, który realizujemy poprzez udokumentowanie i doskonalenie zasad HACCP opartych na normie PN-EN ISO 22000:2006 oraz na wymaganiach wynikających z przepisów Prawa Żywnościowego.

System zarządzania bezpieczeństwem żywności identyfikuje, nadzoruje i eliminuje wszystkie zidentyfikowane zagrożenia odnoszące się do bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności.

Niniejsza „Polityka bezpieczeństwa żywności” jest rozpowszechniana wśród wszystkich pracowników Działu Żywienia oraz pracowników wykonujących zadania wspomagające system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Cel, który sobie wytyczyliśmy, chcemy osiągnąć poprzez:

 • zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności żywionym pacjentom.
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
 • doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Miarą stopnia realizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w naszym szpitalu są:

 • prawidłowe wyniki kontroli zewnętrznych,
 • zadowolenie pacjentów z jakości żywienia oceniane za pomocą ankiet,
 • realizacja planu szkoleń w zakresie zasad zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • utrzymanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
  z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006.

 

Przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest przeprowadzany przez najwyższe kierownictwo w celu zapewnienia jego ciągłej poprawności, adekwatności i skuteczności funkcjonowania.

 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

W ramach nadrzędnego celu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, na zgodność z jego Misją, deklarujemy wspomaganie procesu leczenia poprzez zapewnienie zamkniętej przestrzeni zieleni służącej zaspakajaniu potrzeb rekreacyjnych i rehabilitacyjnych hospitalizowanych pacjentów oraz dążenie do minimalizacji wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, a mieszkańcom Szczecina, zapewnienie nieszkodliwego i nieuciążliwego sąsiedztwa ze strony naszej organizacji, przy pełnej jawności działań związanych z otaczającym środowiskiem naturalnym oraz zagwarantowaniu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. 

Mając świadomość niezwykle pozytywnego znaczenia wypoczynku chorego na świeżym powietrzu, właściwości oddziaływania zdrowotnego zieleni, wpływającej na dobre samopoczucie i szybszy powrót do zdrowia pacjentów, zobowiązujemy się do dbałości o zachowanie charakteru parku wypoczynkowego dla zieleni przyszpitalnej.  Dążymy, co równie istotne, do ciągłego ograniczania bezpośredniego i pośredniego, negatywnego wpływu organizacji na środowisko poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi – wody i gazu oraz nie ustajemy w staraniach ograniczania oddziaływania związanego w wytwarzaniem ścieków komunalno-bytowych, odpadów komunalnych i  medycznych.

Niniejsza polityka środowiskowa została przełożona na cele operacyjne i jest realizowana przez wszystkich pracowników ZCO.

Nasza polityka środowiskowa jest także publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji.

Dyrektor

 Krystyna Pieczyńska