PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

1.            Przedmiotem przetargu jest najem dwóch nieruchomości gruntowych o powierzchni 93,50 m² i 216,22 m², stanowiących część działki nr 32/8, obręb Nad Odrą, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w celu rekreacyjno- wypoczynkowych. Szkic sytuacyjny przedmiotu przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2.            Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego ograniczonego do właścicieli przyległych działek nr 65/1 i 65/2, zabudowanych budynkiem bliźniaczym (ul. Bylinowa 11 i 11A). Powodem zastosowania tej formy jest brak bezpośredniego dostępu do przedmiotu przetargu dla innych osób fizycznych lub prawnych.

3.            ZCO dopuszcza złożenie oferty na jedną ze wskazanych wyżej nieruchomości lub na obydwie nieruchomości łącznie.

4.            Okres obowiązywania umowy najmu – 3 lata.

5.            Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 0,75 zł/m² plus podatek VAT.

6.            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)            złożenie pisemnej oferty do dnia 19 kwietnia 2023 r., do godziny 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro sekretariat, pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na najem nieruchomości gruntowej o powierzchni ….m², położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22”,

b)           wniesienie wadium w wysokości 50,00 zł (w przypadku oferty na najem nieruchomości o powierzchni 93,50 m²) oraz 100,00 zł (dla oferty na najem nieruchomości o powierzchni 216,22 m²). Wadium można wpłacić przelewem na rachunek: ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505 z adnotacją „Wadium – przetarg na najem nieruchomości gruntowej”. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta,

c)            złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. V regulaminu przetargu.

7.            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2023 r., o  godzinie 10.10, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, parter pokój nr 0.12. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć tylko oferenci.

8.            Oględzin przedmiotu najmu można dokonać w dni powszechne w godz. 08.00-13.00,po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

9.            Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegółowe informacje odnoszące się do przedmiotu najmu,  można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, Dział Administracyjno-Gospodarczy, pokój 0.12 lub telefonicznie pod nr telefonu 91-42-51-430 w godz. 7.00-14.35

Bookmark the permalink.