OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii.

Oferent powinien posiadać następujące kwalifikacje:

1) tytuł magistra na kierunku lub specjalności: fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, biofizyka,

2) tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej 2-letni okres szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej 5-letni okres stażu pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej w onkologii.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.

Oferty należy składać w terminie do 20 stycznia 2023 r. do godz. 9.00 w sekretariacie dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii oraz podaniem nazwy oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 20 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (budynek administracji, pok. 1.01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń (budynek administracji, parter), oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w dniu 23 stycznia 2023 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie dyrektora w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych


Zbigniew Dudziński

 

   

Szczecin, dnia 12 stycznia 2023 r

SWKO – pobierz

Bookmark the permalink.