OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie w zakresie:

1) kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w:

a) oddziale chirurgii onkologicznej wraz z blokiem operacyjnym,

b) oddziale klinicznym radioterapii.

2) świadczeń ambulatoryjnych udzielanych przez lekarzy w:

a) poradni chirurgii onkologicznej,

b) poradni onkologii w gabinecie radioterapii,

c) poradni onkologii w gabinecie profilaktyki chorób piersi i diagnostyki onkologicznej.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl.

Oferty należy składać w terminie do 16 grudnia 2022 r. do godz. 9.00 w sekretariacie dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …… (podać zakres udzielanych świadczeń)…………………….” oraz podaniem nazwy oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 16 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (budynek administracji, pok. 1.01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń (budynek administracji, parter), oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w dniu 23 grudnia 2022 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie dyrektora w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

     D Y R E K T O R

    Adrian Sikorski

Szczecin, dnia 2 grudnia 2022 r.

Załączniki:

Bookmark the permalink.