Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633 ze zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) wraz z opisem badań w ramach pakietu onkologicznego:

  • pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I.


Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:

  • w sekretariacie Dyrektora ZCO (budynek administracji, pok. 1.04),
  • w Dziale Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń (budynek administracji, pok. 1.07),
  • na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl

Oferty należy składać w terminie do 05 października 2022r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora ZCO, pok. 1.04, w zamkniętych kopertach z napisem:

„Oferta dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii” ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) wraz z opisem badań w ramach pakietu onkologicznego. Nie otwierać przed 05.10.2022 r. godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi 05 października 2022r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora ZCO w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

DYREKTOR

Adrian Sikorski

Szczecin, dnia 13.09.2022r.

Bookmark the permalink.