Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633 ze  zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

BADAŃ MOLEKULARNYCH I CYTOGENETYCZNYCH:

 • badanie mutacji BRAF V600
 • badanie ekspresji PD-L1
 • badanie mutacji KIT
 • badanie mutacji PDGFRA + KIT
 • badanie mutacji KRAS + NRAS + BRAF
 • badanie mutacji EGFR + ALK + ROS1 + PD-L1
 • badanie amplifikacji genu HER2
 • badanie mutacji BRCA
 • badanie mutacji EGFR
 • badanie mutacji ALK
 • badanie mutacji ROS1
 • badanie DPYD- niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej
 • badanie NGS panel kliniczny dla raka płuca
 • badanie amplifikacji genu MDM2 met. FISH
 • badanie rearanżacji genu DDIT3
 • badanie rearanżacji genu SS18
 • badanie rearanżacji genu EWSR1
 • badanie genu fuzyjnego COL1A1-PDGFB
 • badanie mutacji genów IDH1/IDH2
 • badanie kodelecji 1p/19q
 • badanie rearanżacji genu BCL2
 • badanie rearanżacji genu BCL6
 • badanie rearanżacji genu MYC
 • badanie niestabilności mikrosatelitarnej MSI
 • badanie MMR (dMMR) – ekspresja antygenów (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)
 • badanie metylacji promotora genu MGMT
 • badanie mutacji RET
 • badanie rearanżacji genu RET

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:

 • w sekretariacie Dyrektora ZCO (budynek administracji, pok. 1.04),
 • w Dziale Obsługi Pacjenta i Ewidencji Świadczeń (budynek administracji, pok. 1.07),
 • na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl

Oferty należy składać w terminie do 22 lipca 2022r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora ZCO, pok. 1.04,  w zamkniętych kopertach z napisem:

Oferta dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

ul. Strzałowska   22,  71-730 Szczecin

na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań molekularnych i cytogenetycznych.

Nie otwierać przed 22.07.2022 r. godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi 22 lipca 2022r. o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora ZCO w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2022/06/Szczegolowe-Warunki-Konkursu.pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2022/06/Zarzadzenie-Nr-15-z-dnia-21-czerwca-2022r..pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2022/06/Zarzadzenie-Nr-16-z-dnia-22-czerwca-2022r..pdf

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2022/06/Zalacznik-nr-1-Formularz-ofertowy.doc

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2022/06/Zalacznik-nr-2-Formularz-cenowy.doc

https://onkologia.szczecin.pl/mobile/wp-content/uploads/2022/06/Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-oferenta.doc

Bookmark the permalink.