Nabór na stanowisko: Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Działu Spraw Pracowniczych

I. Opis stanowiska pracy:

1. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych nadzoruje i realizuje politykę personalną jednostki i wykonuje wszelkie zadania związane z procesem zarządzania personelem.

2. Do obowiązków Kierownik Działu Spraw Pracowniczych należy:

1)  kierowanie pracą działu w realizacji zadań dotyczących:

a) zatrudnienia personelu,

b) wypłaty wynagrodzeń,

c) tworzenia, gromadzenia i ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej,

d) sporządzania sprawozdań statystycznych,

e) prowadzenia archiwum zakładowego,

2) tworzenie i wdrażanie strategii HR,

3) zarządzanie rekrutacją i planami zatrudnienia,

4) tworzenie modeli kompetencyjnych i opisów stanowisk pracy,

5) planowanie oferty szkoleniowej w jednostce,

6) merytoryczne wsparcie kadry kierowniczej w zakresie stosowania prawa pracy,

7) prowadzenie negocjacji i uzgodnień z przedstawicielami organizacji reprezentujących interesy pracowników (związki zawodowe,  samorządy zawodowe, itp.),

8) współpraca z kadrą kierowniczą jednostki w tworzeniu i realizacji polityki personalnej oraz wsparcie w procesie zarządzania personelem,

II. Wymagania kwalifikacyjne:

  1. wykształcenie wyższe  –  preferowane kierunki to: prawo, prawo pracy, zarządzanie personelem lub pokrewne, ekonomia,
  2. wymagany staż pracy – 3 lata pracy w zawodzie związanym z zarządzaniem personelem,
  3. bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych, w części dotyczącej podatków od osób fizycznych,
  4. praktyczne umiejętności w obsłudze  komputera (pakiet MS Office, programy kadrowo-płacowe, platforma ePUAP,

III. Warunki pracy i płacy:

  1. stabilność zatrudnienia gwarantowaną umową o pracę na pełen etat,
  2. atrakcyjne wynagrodzenie,
  3. praca od poniedziałku do piątku,
  4. ubezpieczenie grupowe,
  5. pakiet świadczeń pozapłacowych.

Oferty – zawierające list motywacyjny, CV oraz ewentualne referencje – należy składać w terminie do 30 marca 2022 r., mailowo na adres: szpital@onkologia.szczecin.pl albo w sekretariacie Dyrektora ZCO (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na stanowisko Kierownika Działu Spraw Pracowniczych oraz podaniem danych oferenta (w tym numer telefonu kontaktowego).

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)., niniejszym informuję o tym, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w ZCO: tel.  91 42 51 599 i e-mail iod@onkologia.szczecin.pl.

3) dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

6) podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

D Y R E K T O R

Adrian Sikorski

Szczecin, dnia 16 marca 2022 r.

Bookmark the permalink.