Ogłoszenie o konkursie ofert

PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE ORAZ ZABIEGI Z ZAKRESU KRIOCHIRURGII ORAZ ELEKTROKOAGULACJI

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) badań laboratoryjnych w zakresie:

 • Badania HBsAq,
 • Badania Anty – HCV,
 • Badania Anty – HAV Total,
 • Badania Anty – HIV,
 • Badania Anty – CMV IgM,
 • Badania Anty – CMV IgG,
 • Badania WR,
 • Badania – Toxoplazmoza anty – IgM,
 • Badania – Toxoplazmoza anty – IgG,
 • Badania – Estradiol,
 • Badania Posiewu kwri tlenowe / beztlenowe.

2) zabiegów w zakresie:

 • kriochirurgii,
 • elektrokoagulacji,

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:

 • w sekretariacie dyrektora szpitala (budynek administracji, pok. 101),
 • w dziale spraw pracowniczych i organizacyjnych (budynek administracji, pok. 120),
 • na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl

Oferty należy składać w terminie do 19 grudnia 2012r do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora Szpitala, w zamkniętych kopertach z napisem:

 „Oferta dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii”

 ul. Strzałowska   22,  71-730 Szczecin

na świadczenie usług zdrowotnych  z zakresu …………….…………. Pakiet nr …………………………

Nie otwierać przed  19.12.2012 r. godz. 10:30

 

Otwarcie ofert nastąpi 19 grudnia 2012r o godz. 10.30 w siedzibie Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora Szpitala w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

     D Y R E K T O R

 /-/ KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 12 grudnia 2012r.

Załącznik: Konkurs na badania.pdf

Bookmark the permalink.