Regulamin dla pacjenta

OGÓLNOSZPITALNY REGULAMIN DLA PACJENTÓW

Ścisłe przestrzeganie regulaminu szpitalnego przez pacjenta ułatwia leczenie i przyspiesza powrót do zdrowia. Obowiązkiem chorego jest zastosowanie się do niżej wymienionych przepisów:

 1. Chory zakwalifikowany przez lekarza dyżurnego izby przyjęć do leczenia w szpitalu, oddaje za pokwitowaniem odzież i obuwie do przechowania. Wartościowe przedmioty przyjmowane są do depozytu.
 2. Bez wiedzy i zgody lekarza pacjentowi nie wolno przyjmować innych leków poza podawanymi w szpitalu według wskazań lekarza.
 3. Bez zgody ordynatora lub lekarza dyżurnego i bez wiedzy pielęgniarki dyżurnej pacjent nie może wychodzić poza teren szpitala.
 4. Pacjent zobowiązany jest ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów sanitarnych obowiązujących w szpitalu, oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W związku z tym chory:
 • nie powinien bez wezwania wchodzić do dyżurki pielęgniarskiej i pokoi zabiegowych,
 • dba o czystość osobistą i otoczenia,
 • przestrzega zakazu palenia tytoniu.

5. Szczególnym zakazem objęte jest spożywanie napojów alkoholowych.

6. Całość urządzeń i wyposażenia szpitala służy dobru chorego. Poszanowanie tej własności powinno być podstawowym obowiązkiem pacjenta.

7. Szpital udostępnia pacjentom odpłatnie korzystanie z telefonu.

8. Pacjent ma prawo do korzystania z opieki osoby bliskiej oraz innych uprawnień określonych w Ustawie o prawach pacjenta.1

9. Zasady:

 • udzielania informacji o stanie zdrowia,
 • udostępniania dokumentacji medycznej,
 • odwiedzin pacjentów i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
  zapisane są w regulaminach wewnątrzoddziałowych.

10. Wypisanie ze szpitala następuje:

 • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza obowiązki regulaminu.

Na terenie całego szpitala obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ palenia tytoniu i używania tzw. papierosów elektronicznych, a także spożywania alkoholu oraz zabronionych substancji psychoaktywnych.

1 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z dnia 31marca 2009 r)