PZU – Z myślą o bezpieczeństwie

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 zrealizowało w maju 2013 roku zadanie pn.: Wykonanie i montaż systemu wizualizacji pożaru, w postaci  tablicy synoptycznej systemu sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniu pracowników ochrony w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. Zadanie zostało wykonane przy finansowym udziale PZU Życie SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych. Logo PZU PZU- Z myślą o bezpieczeństwie.pdf

ogłoszenie o zbyciu środków trwałych

OGŁOSZENIE O ZBYCIU ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada następujące składniki mienia ruchomego do sprzedaży: 1. Krajalnica typu MKP-11.7 – cena sugerowana 1 960,31 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych 31/100). 2. Dystrybutor napojów Santos – cena sugerowana 1 568,25 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 25/100). O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza cena. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. Szczegółowe informacje na temat składników majątku ruchomego można uzyskać w siedzibie  Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie … Więcej